SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
  
Fundamentals of Environmental Protection - Z240009
Title: Základy ochrany životního prostředí
Guaranteed by: Department of Environmental Chemistry (240)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Březina Milan Ing. CSc.
Is interchangeable with: N240009
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (07.02.2006)

1. Základní pojmy v odpadovém hospodářství, legislativní aspekty

2. Vznik a druhy odpadů

3. Způsoby využívání a odstraňování odpadů

4. Kontaminované půdy a způsoby jejich dekontaminace, S/S technologie

5. Nová strategie v odpadovém hospodářství, čistší produkce, EMS

6. Definice odpadních vod, klasifikace znečišťujících látek

7. Mechanické, fyzikálně chemické a chemické procesy používané k čištění odpadních vod

8. Anaerobní a aerobní čištění odpadních vod

9. Specifika čištění průmyslových odpadních vod a zpracování čistírenských kalů

10. Základy chemie atmosféry

11. Emisni strategie ochrany ovzduší, emisní limity, smogové regulační systémy

12. Snižování emisí oxidů síry a oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů a zařízení

13. Odlučování popílku ze spalin, mechanické, elektrostatické a tkaninové odlučovače

14. Procesy čištění odpadních plynů, snižování emisí z mobilních zdrojů

 
VŠCHT Praha