SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Corporate Management - Z437003
Title: Řízení podnikových procesů
Guaranteed by: Department of Economics and Management (437)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2007
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://www.vscht.cz/uer/predmety/rizeni-procesu.html
Old code: RPP
Is interchangeable with: N437003
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (23.01.2008)
Náplní předmětu Řízení podnikových procesů jsou základní činnosti, které musí většina manažerů v podniku provádět. Věříme, že i ti, kteří neaspirují na manažerské posty, zde najdou dostatek zajímavých a důležitých informací nejenom pro úspěšnou pracovní kariéru.
Aim of the course - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (23.01.2008)

Cílem předmětu je především umožnit vykonat zkoušku z předmětu Management podnikových procesů těm studentům, kteří nezvládli složit tuto zkoušku v letním semestru, a to zejména z časových důvodů. Proto také není v tomto předmětu standardní forma výuky.

Nicméně je možné absolvovat předmět i v případě, že student management podnikových procesů zatím nenavštěvoval.

Literature - Czech
Last update: ROZ437 (15.02.2006)

Základní:

1. Botek M., Hradecký P., Volejníková I.: Základy řízení podnikových procesů. Praha:VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-576-5.

2. Grosová S. a kol.: Inženýrská ekonomika a management. Praha: VŠCHT, 2003.ISBN 80-7080-430-0

3. Botek, M. a kol: Sbírka příkladů z inženýrské ekonomiky a managementu, 1. vyd., VŠCHT Praha, 2001. ISBN 80-7080-431-9.

4. Cole G.A. Management Theory and Practice, 3rd ed. DP Publications London, 1990. ISBN 1-870941-60-8

5.Weihrich H., Koontz H. Management A Global Perspective, 10th ed., McGraw-Hill Inc. New York, 1993. ISBN 0-07-112892-1

Rozšiřující:

6. Grosová S., Paták M.R., Adamec L.: Podnikový management. Praha: VŠCHT, 2002. ISBN 80-7080-429-7.

7. Armstrong M.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2002.ISBN 80-247-0469-2.

8. Grosová S.: Marketing. Principy, postupy, metody. Praha: VŠCHT, 2002. ISBN 80-7080-429-7.

9. Kotler P.: Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2002.

10. Synek M a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2002.ISBN 80-247-9069-6

11. Veber J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2000.

12. Samuelson W., Marks S. 4th ed.Managerial economics New Baskerville:Lachina Publ. ISBN 0-470-00044-9.

Teaching methods - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (23.01.2008)

Výuka probíhá formou cca 6 opakovaných hromadných konzultací, protože se předpokládá znalost předmětu z dřívějšího studia.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (23.01.2008)

Zápočet obdrží všichni studenti, kteří v zápočtovém testu získají minimálně 55 % z maximálního počtu bodů nebo budou mít požadavky pro získání zápočtu splněné z předchozího semestru.

Zápočtový test se píše v zápočtovém týdnu. Každý má nárok právě na jeden řádný a jeden opravný termín. Nabídka termínů bude zveřejněná v studentském informačním systému.

Zkouška se skládá z písemné (test) a ústní části, do které postupují pouze ti studenti, kteří úspěšně projdou zkouškovým testem. Při neúspěšném absolvování ústní zkoušky (hodnocení F), musí student opakovat i písemnou část zkoušky.

Syllabus -
Last update: SMIDOVAL (12.09.2005)

1. Corporate Management in Chemical and Food Industry

2. Decision-Making Information Support

3. Corporate Planning

4. Corporate Plans Structure

5. Marketing in Corporate Management

6. 5. Distribution Management

7. Production Management

8. Purchase Management

9. Organization, Company Structure

10. Human Resources Management – Evaluation and Motivation

11. Time Management and Team Work

12. Safety and Quality Management

13. Environmental Management

14. Controlling and Auditing

Entry requirements - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (23.01.2008)

Předpokladem je absolvování tohoto předmětu v letním semestru a získání zápočtu, který bude uznán. Nicméně ve výjimečných případech je možné absolvovat tento předmět i když jej student neopakuje.

 
VŠCHT Praha