PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratoř oboru - N101021
Anglický název: Specialized Laboratory
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M150006
Pro druh:  
Garant: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: AM101020, M101005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: VED101 (19.11.2012)
Student se seznámí s výzkumnou problematikou Ústavu anorganické chemie. Prakticky provede přípravu a charakterizaci anorganických materiálů různých forem tj.tenkých vrstev, objemových materiálů, prášků, izomerů koordinačních sloučenin. K charakterizaci materiálů bude využívat moderních specializované techniky např. DSC/TGA, AFM,RTG, fluorescenční spektrometrii, optickou vidovou spektrometrii. Cílem je praktické cvičení rychlé orientace studenta v zadané laboratorní úloze, získaní a vyhodnocení výsledků, popř. hledání obecných vztahů mezi sledovanými údaji.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (05.06.2013)

Studenti budou umět:

orientovat se rychle v nové specializované problematice

charakterizovat anorganické materiály specielními technikami

měřit a vyhodnocovat získaná experimentální data

hledat obecné souvislosti

Literatura -
Poslední úprava: TAJ101 (19.11.2012)

K dispozici jsou návody na jednotlivé práce u jednotlivých pracovníků ústavu popř. na domovské stránce Ústavu anorganické chemie (http://www.vscht.cz/ach/vyuka).

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ101 (15.09.2013)

http://www.vscht.cz/ach/magisterske

http://www.vscht.cz/ach/výzkum

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: TAJ101 (19.11.2012)

Každá práce je doložena protokolem a ohodnocena jednotlivými pracovníky. Klasifikovaný zápočet odpovídá průměru získaných známek a udělí jej garant laboratoří.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ101 (20.11.2012)

1. Zpracování a analýza experimentálních dat

2. Materiály pro fotoniku a planární optické vlnovody

3. Příprava směsného oxidu Fe-Sr (nebo Ca-Co) sol-gel polyesterifikací a následnou reakcí v pevné fázi

4. Měření transportních charakteristik připraveného oxidového materiálu

5. Měření termodynamických charakteristik připraveného oxidu materiálu

6. Likvidace odpadních vod z výroby třaskavin

7. Izomerie koordinačních sloučenin

8. Syntéza a charakterizace geometrických a vazebných izomerů kobaltitých komplexů

9. Příprava a charakterizace práškových materiálů

10. Sferoidizace, granulometrie a tvarové třídění

11. Základní techniky mikroskopie se skenující sondou

11. Základní techniky práce s polarizačním mikroskopem

13. Využití Ramanovy spektroskopie pro charakterizaci struktury tenkých vrstev

14. Příprava nitridů AIIIN

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ101 (18.09.2013)

Obecná a anorganická chemie I

Laboratoř z anorganické chemie I

Laboratoř oboru chemie a technologie materiálů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ101 (18.09.2013)

Obecná a anorganická chemie I

Laboratoř z anorganické chemie I

Laboratoř oboru chemie a technologie materiálů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 60
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 40

 
VŠCHT Praha