PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Bioanorganická chemie - N101025
Anglický název: Bioinorganic Chemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Hoskovcová Irena Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M101006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ101 (02.09.2013)
Předmět navazuje na koordinační chemii a zaměřuje se na roli kovů v živých systémech a jejich roli při přenosu náboje a přenosu hmoty. Probírá význam jednotlivých kovů s důrazem na vztah mezi specifickými vlastnostmi kovu a principem jeho biologické aktivity, jejich toxicitu a důležitost v medicíně.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ101 (02.09.2013)

Studenti budou umět:

Popsat z chemického hlediska typy dějů, na nichž je založena biologická aktivita kovů

Popsat roli biogenních kovů v metabolismu

Zdůvodnit toxicitu nebo terapeutické použití (nebiogenních)kovů

Posoudit vhodnost použití analytických metod pro studium kovů v biologických systémech

Literatura -
Poslední úprava: Hoskovcová Irena Ing. CSc. (17.04.2014)

Z: R. R. Crichton, Biological Inorganic Chemistry, 2nd ed., Elsevier 2011, ISBN: 978-0-444-53782-9

D: W. Kaim. B. Schwederski, A. Klein: Bioinorganic chemistry, 2nd ed. Wiley 2013

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ101 (17.09.2013)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/

http://www.vscht.cz/ach/vyuka-magisterske-koordch.html ¨

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: TAJ101 (20.11.2012)

Studenti píší zkouškový test a skládají ústní zkoušku.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ101 (02.09.2013)

1. Formální oxidační stavy a koordinační stereochemie biologicky důležitých iontů kovů.

2. Konstanty stability, kinetika a mechanismus reakcí komplexů kovů.

3. Záchyt iontů kovů a jejich transport přes membranu.

4. Transport a uložení iontů kovů in vivo.

5. Myoglobin a hemoglobin. Hemerythrin, hemocyanin.

6. Hydrolýzy, karboxypeptidáza A, fosfáty, hydrolyasa, akonitasa.

7. Kofaktory a koenzymy v metaloredoxních proteinech.

8. Klastry obsahující železo a síru, hemy.

9. Ionty mědi a jejich komplexy.

10. Molybden, kobalaminy, koenzymy obsahující nikl.

11. Mitochondrialní transport elektronů.

12. Přehled chemie kovů 1.a 2. skupiny v biologických systémech.

13. Aktivace enzymů, komplexy s nukleovými kyselinami, biominerály, hmota kostry.

14. Toxicita kyslíku, toxicita kovů. Koordinační sloučeniny v diagnostice a terapii.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ101 (20.11.2012)

Obecná a anorganická chemie II, Biochemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha