PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Basic Inorganic Chemistry - AB101010
Anglický název: Basic Inorganic Chemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Huber Štěpán Ing. Ph.D.
Záměnnost : N101005, N101018, Z101018
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.01.2021)
Anotace: Přednášky jsou určeny pro posluchače bakalářského oboru "Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl" na FCHT. Cílem je především oživit a rozumně rozšířit základní znalosti z obecné a anorganické chemie, které jsou nezbytné pro návazné studium na VŠCHT. Přednášky jsou doplněny cvičením s důrazem na chemické názvosloví, vyčíslování oxidačně redukčních rovnic a vlastnosti a výrobu frekventovaných anorganických sloučenin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.01.2021)

Studenti budou umět:

anorganickou a obecnou chemii v rozsahu, který je nezbytný pro studium návazných předmětů.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.01.2021)

Z:J.Klikorka a kol.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285

Z:D.Sedmidubský a kol.: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT Praha, 2011, 8070807903

D:F.Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001, 8070804173

D:F.Jursík,Anorganická chemie kovů, VŠCHT Praha, 2003, 8070805048

D:V.Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 8070804351

D:D.Sýkorová a kol.: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 1996, 8070802472

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.01.2021)

Elektronické studijní opory - http://eso.vscht.cz/predmety/N101005/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.01.2021)

Posluchači píší dva průběžné zápočtové testy a skládají písemnou a ústní závěrečnou zkoušku.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.01.2021)

1. Struktura atomu a jeho elektronového obalu (atomové č. nukleonové č., atomové orbitaly, ionizační energie, elektronové afinity, elektronegativita).

2. Periodicita prvků (periodická tabulka, výstavbový princip, podobnostní trendy).

3. Chemická vazba (iontová, kovalentní, kovová, vodíková, Van der Waalsovy interakce).

4. Lewisovy elektronové vzorce, tvary molekul, hybridizace at. orbitalů.

5. Kyseliny a zásady, hydrolýza solí (Arrhenius, Brönsted-Lowry, Lewis).

6. Kyslík, vodík.

7. Halogeny.

8. Halogeny.

9. Chalkogeny , síra (selen, tellur).

10. Dusík, fosfor (arsen, antimon).

11. Uhlík, křemík, bor.

12. Kovy, obecná charakteristika, rozdělení, výroba, kovy typu s.

13. Kovy typu p.

14. Přechodné kovy typu d a f .

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.01.2021)

středoškolská chemie, fyzika, matematika

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.01.2021)

Složit písemnou i ústní část zkoušky.

 
VŠCHT Praha