PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fundamentals of Chemical Technologies - AB105003
Anglický název: Fundamentals of Chemical Technologies
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B105003, N105004, Z105004
Je záměnnost pro: B105003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Záměrem předmětu je seznámení s problematikou chemických technologií a ekologií procesů. Ty jsou pojaty jako soubor aplikovaných základních vědeckých poznatků, zabývajících se postupně probíhajícími fyzikálně chemickými přeměnami, jejichž cílem je výroba společensky žádoucích produktů. Na rozdíl od encyklopedických vědomostí je formou vysvětlení základních principů a příčinných souvislostí chemicko-fyzikálních dějů postupně směřováno do problematiky technologických principů chemických výrob.
Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat fyzikálně chemické zákonitosti chemických přeměn

Popsat základy a principy anorganických výrob

Popsat základy a principy organických výrob

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Literatura -

Z: Lhotka M. a kol.: Úvod do anorganické technologie, skriptum, vydavatelství VŠCHT Praha, 2012, ISBN: 978-80-7080-841-2

Z: Büchner W. a kol.: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha, 1991, ISBN 80-03-00638-4

Z: Pašek J.: Uhlíkaté suroviny, skriptum, vydavatelství VŠCHT, Praha 1996 (1999-dotisk), ISBN: 80-7080-249-9

Z: Červený L., Hronec M., Koubek J., Kurc L., Pašek J., Volf J.: Základní pochody průmyslové organické chemie, Skriptum, VŠCHT Praha 1995, 2. vydání, ISBN:80-227-0794-5 (1998-dotisk, vydavatelství STU v Bratislavě, ISBN: 80-227-1006-7)

D: Moulijn J.A., Makkee M., Van Diepen A.: Chemical Process Technology, John Wiley, 2001, ISBN: 0-471-63062-4

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Studijní opory -

Teze přednášek ([N105004], část 1, část 2.): http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Dva testy

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Sylabus -

1. Chemická výroba a její produkty

2. Výroba sody

3. Výroba vodíku a amoniaku

4. Kyselina dusičná, kyselina sírová

5. Jednosložková průmyslová hnojiva

6. Vícesložková průmyslová hnojiva

7. Elektrochemické technologie (výroba vodíku, chlóru a hydroxidu sodného)

8. Úvod do organických technologií

9. Surovinová základna organických výrob, obnovitelné zdroje

10. Uhlí, zemní plyn, C1 chemie

11. Ropa a její rafinérské zpracování, petrochemie

12. Hydrogenace a dehydrogenace

13. Elektrofilní substituce aromátů v technické organické syntéze

14. Výroba chemických specialit (farmaka, malotonážní produkty)

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I, Organická chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení ústní zkoušky. Alternativně mohou studenti využít kombinovanou zkoušku složenou z písemné a ústní části, nebo úspěšně absolvovat dva nepovinné předtermínové písemné testy na konci semetru.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
 
VŠCHT Praha