PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Introduction to Study of Materials - AB108002
Anglický název: Introduction to Study of Materials
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Čejka Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : B108002, Z108004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Student si osvojí základní představu o používaných materiálech v současnosti. Získá přehled o tradičních materiálech: - Keramika, sklo, anorganická pojiva - Plasty a kaučuky - Kovy a slitiny - Kompozity Kromě toho získá i základní informace o progresivních materiálech současnosti: - Nanomateriály - Inteligentní materiály
Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se ve spektru současných materiálů

Vybrat pro danou aplikaci vhodný materiál

Mít základní představu o degradačních procesech v materiálech

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Literatura -

Z:Kratochvíl B., Švorčík V., Vojtěch D., Úvod do studia materiálů, Skriptum VŠCHT Praha, 2005, 8070805684

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály v elektronické formě

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Sylabus -

1. Materiály - definice, rozdělení. Význam materiálů v historii

2. Chemická vazba a vnitřní struktura materiálů

3. Užitné vlastnosti materiálů-mechanické, elektrické, magnetické, optické,tepelné, chemické

4. Keramika

5. Skelné materiály

6. Polymery - příprava, struktura, vlastnosti

7. Termoplasty, kaučuky, pryskyřice

8. Vodiče, polovodiče, izolanty, supravodiče

9. Materiály s optickými a magnetickými vlastnostmi

10. Kovy - železo

11. Neželezné kovy

12. Stavební materiály

13. Speciální a kompozitní materiály

14. Degradace materiálů

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
 
VŠCHT Praha