PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Purification of Waste Gases - AB216004
Anglický název: Purification of Waste Gases
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Skoblia Siarhei Ing. Ph.D.
Záměnnost : B216004, N216026
Anotace -
Předmět Základy čištění odpadních plynů je zaměřen na pochopení základních technologických a chemickoinženýrských nástrojů aplikovaných v čištění odpadních plynů. Jedná se o pochopení technologických schémat a v nich o aplikaci příslušných chemickotechnologických operací vedoucích k separaci polutantů. Jsou probírány různé průmyslové technologie, hlavně z oblasti chemických výrob. Pozornost je věnována provozním souborům, ve kterých vznikají koncové plyny. Pro čištění těchto odpadních plynů jsou aplikovány různé postupy, jejichž princip je ve výuce předmětu detailně vysvětlován.
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Pracovat s konkrétním technologickým schématem technologie čištění odpadních plynů.

Určit na základě hmotnostní bilance prcesu technologické proudy obsahující polutanty, které se dostávají, nebo by se mohly dostat do ovzduší.

Specifikovat technologické podmínky, mající významný vliv na účinnost separace polutantů.

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Literatura -

Z:Doc.Ing.J.Vejvoda,CSc., Ing.P.Machač, CSc., Prof.Ing.P.Buryan,DrSc., Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Praha 2003, 80-7080-517-X

Z:Warnatz J., Maas U., Dibble R.W., Combustion, New York,1999,3-540-65228-0

Z:Frandsen J.B.W., Kiil S., Johnsson J.E., Optimisation of a Wet FGD Pilot Plant Using Fine Limestone and Organic Acids, 2001 Matos, Manuel A.

Z:Pereira F.A., Técnicas de Tratamento de Efluentes Gasosos, Environmental and Planning Department , Aveiro University, March 2003

Z:Borrego,Carlos, Poluição Atmosférica I,Environmental and Planning Department, Aveiro Univ., 1994

D:Vladyka J., Pětioký K., Předávací dokumentace - Laboratoř pro výzkum procesu odsíření spalin, Zkušební absorber, EVECO, s.r.o. 07.2011.,

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/kot/resources/studijni-materialy/zcht-p-001/teze.pdf

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Sylabus -

Osnova předmětu:

1. Vznik odpadních plynů v průmyslu, energetice a v dopravě

2. Klasifikace polutantů v odpadních plynech

3. Odsiřovací technologie obecně

4. Odsiřování spalin

5. Mokrá vápencová technologie odsiřování spalin

6. Vybrané neregenerativní procesy odsiřování spalin

7. Vybrané regenerativní procesy odsiřování spalin

8. Snižování NOX a kombinované procesy

9. Likvidace VOC

10. Technologické schéma spalovny odpadů

11. Biofiltry a biopračky

12. Třícestný a akumulační katalyzátor výfukových plynů

13. Katalytické spalování

14.Příklady průmyslových procesů z hlediska tvorby a likvidace emisí

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Vstupní požadavky

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N413019, N101002 a N409002

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Pro úspěšné zakončení předmětu je nejprve zapotřebí dosáhnout alespoň 50 bodů v zápočtovém testu a splnit písemnou část zkoušky na více než 50 bodů. Dále je nutné složit úspěšně ústní část zkoušky.

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
 
VŠCHT Praha