PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Toxicology and Ecotoxicology II - AB240002
Anglický název: Toxicology and Ecotoxicology II
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://Předmět je vyučován pouze v zimním semestru. Zkoušky se konají u přednášejících.
Staré označení: ZTOE
Garant: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)
Cílem předmětu je ukázat principy toxikologické práce, a to především jako nástroje hodnocení účinků látek přítomných v životním prostředí na různé biologické druhy a na rovnováhu ekosystémů. Hodnocení ekotoxicity látek je vedle chemické analýzy významnou součástí environmentálního monitoringu. V rámci předmětu bude představen přehled širokého spektra testů toxicity a jejich aplikace v odpadovém hospodářství či v ochraně životního prostředí. Studenti budou seznámeni s celým procesem testování toxicity počínaje odběrem vzorků, přes plánování experimentů až po interpretaci získaných dat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Studenti budou umět:

Interpretovat křivku dávka odpověď, indexy toxicity jako jsou EC50, NOEC, LOEC.

Popsat design testu toxicity a zvolit si jeho vhodný postup.

Navrhnout vhodnou sadu testů toxicity pro určitý typ studie.

Studenti budou znát testy toxicity na organismy různých trofických úrovní.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Z: Kočí, V., Mocová, K.A.: Ekotoxikologie pro chemiky (skripta). VŠCHT Praha 2009, pp 200.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Skripta v elektronické podobě Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky,

Horák Josef, Klusoň Petr, Linhart Igor

umístění: https://e-learning.vscht.cz/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Požadavky ke zkoušce:

Zkouška se skládá z písemné části, kdy musí posluchač získat alespoň 50 bodů ze 100, a poté následuje ústní část zkoušky. Obě části se zaměřují na otázky v rámci sylabu a doporučené literatury.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

1. Vztah chemické analýzy a biotestů v monitoringu životního prostředí. Ekotoxikologie v legislativě.

2. Toxicita. Design testů toxicity. Biokoncentrace, bioakumulace, biomagnifikace. Základní ekotoxikologické indexy a parametry. Křivka dávka-odpověď a její interpretace.

3. Vztah struktury látky a toxicity. Experimentální určování toxicity. Biotest. Členění testů toxicity.

4. Faktory ovlivňující toxicitu látek. Postup při testování toxicity látek, směsných vzorků a vzorků z životního prostředí. Vzorkování. Předúprava vzorků. Limitní, orientační a základní test.

5. Statistické hodnocení testů toxicity. Interpretace křivky dávka – odpověď. Výpočty ekotoxikologických indexů. Multivariační přístup hodnocení ekotoxikologických dat. Ordinační metody, PCA.

6. Biochemické účinky xenobiotik. Molekulární účinky jedů. Endokrinní disrupse.

7. Účinky na buňky, tkáně a orgány. Subletální účinky. Akutní a chronické účinky. Účinky na populace, společenstva a ekosystémy.

8. Genotoxické účinky látek v životním prostředí. Mutageneze, karcinogeneze, teratogeneze. Biotesty mutagenity a teratogenity. Teratogenní index.

9. Testy toxicity na rostlinách. Vodní a suchozemské rostliny. Popis metodik. Význam těchto testů pro fytoremediace.

10. Testy toxicity na jednobuněčných organismech. Protozoa. Řasové testy.

11. Testy toxicity na konzumentech. Vodní organismy. Půdní organismy. Testování toxicity sedimentů.

12. Testy toxicity s destruenty. Bakteriální testy toxicity. Testy enzymatické aktivity půd.

13. Biomárkry a bioindikátory. Biomárkry expozice. Biomárkry účinku.

14. Vícedruhové testy toxicity. Mikrokosmy, mesokosmy a in-situ testy toxicity.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Toxikologie a ekotoxikologie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Požadavky ke zkoušce:

Zkouška se skládá z písemné části, kdy musí posluchač získat alespoň 50 bodů ze 100, a poté následuje ústní část zkoušky. Obě části se zaměřují na otázky v rámci sylabu a doporučené literatury.

 
VŠCHT Praha