PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Sustainable Development - AB241001
Anglický název: Sustainable Development
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Anotace -
Předmět Udržitelný rozvoj je zaměřen na představení základních principů vědy o udržitelnosti a strategie udržitelného rozvoje. V předmětu je studentům vysvětlena koncepce planetárních mezí a jsou představeny základní antropogenní faktory vedoucí k jejich překračování. Studenti budou v předmětu seznámeni se základními metodami environmentálních analýz a principů interpretace jejich výsledků. Na základě metodického rámce vědy o udržitelnosti budou studentům představeny jednotlivé cíle udržitelného rozvoje (SDGs, OSN).
Poslední úprava: Kubová Petra (10.01.2023)
Výstupy studia předmětu

Hlavním cílem výuky předmětu Udržitelný rozvoj je poskytnout studentům základní informace o principech udržitelnosti a o možnostech jejich uplatňování nejen v technologické a hospodářské praxi. Vedlejšími cíli výuky předmětu je podporovat kritické myšlení studentů a vybízet je k diskusi a reflexi nad celospolečensky závažnými tématy.

Poslední úprava: Kubová Petra (10.01.2023)
Literatura -

UN Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. 2016. https://sdgs.un.org/2030agenda

DÍAZ, Sandra, et al. Assessing nature's contributions to people. Science, 2018, 359.6373: 270-272. DOI: 10.1126/science.aap8826

Nováček, P.: Udržitelný rozvoj. Univerzita Palackého, 2011.

Moldan, Bedřich. Podmaněná planeta. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009

RAWORTH, Kate. Doughnut economics: seven ways to think like a 21st-century economist. Chelsea Green Publishing, 2017.

SAGE, Rowan F. Global change biology: A primer. Global Change Biology, 2020, 26.1: 3-30. https://doi.org/10.1111/gcb.14893

FOLEY, Jonathan. Living by the lessons of the planet. Science, 2017, 356.6335: 251-252. DOI: 10.1126/science.aal4863

STEFFEN, Will, et al. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. science, 2015, 347.6223: 1259855. DOI: 10.1126/science.1259855

LEACH, Melissa, Belinda REYERS, Xuemei BAI, Eduardo S. BRONDIZIO, Christina COOK, Sandra DÍAZ, Giovana ESPINDOLA, Michelle SCOBIE, Mark STAFFORD-SMITH and Suneetha M SUBRAMANIAN, 2018. Equity and sustainability in the Anthropocene: a social–ecological systems perspective on their intertwined futures. Global Sustainability [online]. B.m.: Cambridge University Press, vol. 1, p. e13. doi:10.1017/sus.2018.12

CLARK, William C. (ed.). Sustainability science: a room of its own. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2007, 104.6: 1737-1738. https://doi.org/10.1073/pnas.0611291104

BIGGS, Reinette; SCHLÜTER, Maja; SCHOON, Michael L. (ed.). Principles for building resilience: sustaining ecosystem services in social-ecological systems. 2015.

ROBEYNS, Ingrid. What, if anything, is wrong with extreme wealth?. Journal of Human Development and Capabilities, 2019, 20.3: 251-266. https://doi.org/10.1080/19452829.2019.1633734

WILLETT, W., et al., Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet, 2019. 393(10170): p. 447-492.

IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926

Lewis, S., Maslin, M. Defining the Anthropocene. Nature 519, 171–180 (2015). https://doi.org/10.1038/nature14258

Poslední úprava: Kubová Petra (10.01.2023)
Studijní opory

Nováček, P.: Udržitelný rozvoj. Univerzita Palackého, 2011.

Moldan, Bedřich. Podmaněná planeta. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009.

Poslední úprava: Kubová Petra (10.01.2023)
Sylabus -

1. Úvod a historie strategie udržitelnosti – vztah člověka a prostředí, socio-ekonomické a environmentální vztahy, historické milníky implementace strategie udržitelnosti, role a aktivity OSN, hospodářské a technologické souvislosti udržitelného rozvoje, koncepce planetárních mezí, Green Deal

2. Věda o udržitelnosti - definice udržitelnosti, Brundtland, metodologický rámec a základní teoretická východiska, tři pilíře udržitelnosti; slabá a silná udržitelnost, progresivní teorie

3. Environmentální meze lidské civilizace – klima – skleníkový jev (současný stav, predikce, interpretace); narušení stability, body zlomu klimatického systému

4. Environmentální meze lidské civilizace – ekosystémy – propojenost planetárních systémů, krize biodiverzity, ekosystémové služby, ozonová vrstva

5. Environmentální meze lidské civilizace – chemické látky – eutrofizace, acidifikace, chemické znečištění (pesticidy, mikropolutanty), spotřeba surovin

6. Analýza udržitelnosti, kvantifikace a interpretace indikátorů – LCA a indikátory stopy (vysvětlení metodologie a výpočtu), ESG, ecolabelling, greenwashing

7. Cíle udržitelného rozvoje OSN (č. 1 až 17) a klimatická opatření – Klimatická opatření (13) a mezinárodní úmluvy

8. Socio-ekonomické nerovnosti jako příčiny globální nestability - Konec chudoby (1) a Méně nerovností (10) – definice chudoby, nerovnosti – equality vs. equity, double injustice, kolonialismus, lidská práva, reprezentace menšin

9. Socio-ekonomické nerovnosti jako příčiny globální nestability - Konec hladu (2) a Zdraví a kvalitní život (3) – důvody hladu a jejich vztah ke klimatické změně a dalším faktorům, klimatický žal; hlad v rozvojových zemích vs. podvýživa v industriálních, nadváha a civilizační choroby; dostupnost zdravotní péče (geografická i finanční, pojištění), vztah šíření a vzniku nemocí k životnímu prostředí, možnosti uživení populace v rámci planetárních mezí

10. Socio-ekonomické nerovnosti jako příčiny globální nestability - Důstojná práce a ekonomický růst (8), Odpovědná výroba a spotřeba (12) a Průmysl, inovace a infrastruktura (9) – hospodářsko - ekonomické modely řízení, doughnut economics, degrowth, odpovědná spotřeba, indikátory, produktivita práce a wellbeing, nepodmíněný základní příjem, výzkum a inovace, SMEs vs. korporace, corporate social responsibility

11. Socio-ekonomické nerovnosti jako příčiny globální nestability – Kvalitní vzdělání (4) a Rovnost mužů a žen (5) – nerovnosti ve vzdělávání, kvalita a inkluzivita, vliv vzdělanosti na prosperitu demokracie, situace v rozvojových zemích; definice pohlaví vs. gender, gender pay gap, skleněný strop, péče, dostupnost částečných úvazků, znevýhodnění žen ve vědě, sexuální násilí, sexismus

12. Pitná voda, život ve vodě a na souši – Pitná voda, kanalizace (6), život na souši (15) a život ve vodě (14) – přístup k pitné vodě, limity dostupnosti pitné vody (sucho, polutanty, základní možnosti čištění polutantů), alternativní zdroje – čištění odpadní vody, desalinizace; možnosti šetření vodou v domácnosti i v průmyslu, vodní systémy, voda v krajině, stabilita systémů, rybolov; chráněná území

13. Udržitelná města a obce, dostupné a čisté energie – Udržitelná města a obce (11) a Dostupné a čisté energie (7) – dostupnost bydlení, adaptace na změnu klimatu, tepelné ostrovy, vztahy měst a jejich okolí, mobilita ve městě, znečištění ovzduší, smart cities; zdroje energie, energetická bezpečnost, obnovitelné zdroje, energetická účinnost a úspory, energetická chudoba, mocenské pozice (diktátorské režimy, korporace a lobby vs. decentralizace a demokratizace)

14. Postupy a limity dosažení udržitelného rozvoje; mír, spravedlnost a silné instituce – Mír, spravedlnost a silné instituce (16) a Partnerství ke splnění cílů (17) – spravedlnost, transparentní instituce, právní stát, korupce, lidská práva; common but differentiated responsibility, environmental justice; obecné shrnutí – vize udržitelné společnosti.

Poslední úprava: Kubová Petra (10.01.2023)
Studijní prerekvizity

Nejsou.

Poslední úprava: Kubová Petra (10.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Písemná a ústní část zkoušky.

Poslední úprava: Kubová Petra (10.01.2023)
 
VŠCHT Praha