Biology II - AB319001
Anglický název: Biology II
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Branská Barbora Ing. Ph.D.
Záměnnost : B319001, N319001, S319001
Je záměnnost pro: B319001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Branská Barbora Ing. Ph.D. (15.09.2023)
Předmět Biologie II volně navazuje na předmět Biologie I a je zaměřen na prohloubení znalostí obecné biologie a biologie buňky s důrazem na pochopení vztahů struktury a funkce a vzájemné provázanosti buněčných dějů. Na konkrétních buněčných typech všech tří domén života na Zemi bude představena jak jejich diverzita, tak existence společně platných mechanismů. Součástí Biologie II je i představení základních a pokročilých metodik analýzy individuálních buněk a buněčných populací.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Branská Barbora Ing. Ph.D. (15.09.2023)

Studenti se budou orientovat v problematice stavby a funkce buněčných kompartmentů a struktur zejména eukaryotních, ale i prokaryotních buněk. Seznámí se s mechanismy buněčné diferenciace a mezibuněčné komunikace. Budou se orientovat v jednotlivých metodikách analýzy buněk a budou rozumět jejich principům. Získají robustní základ pro studium navazujících předmětů. Naučí se samostatně pracovat s odbornou literaturou příslušné orientace a diskutovat příbuzná témata.

Literatura -
Poslední úprava: Branská Barbora Ing. Ph.D. (15.09.2023)

D: Alberts B., Molecular Biology of the Cell, (6 vyd.), 2015: ISBN 978-0-8153-4464-3;

D: Lodish A., Molecular Cell Biology (9.vyd.), 2021: ISBN 978-1-4641-8339-3;

D: Cooper G., The Cell (7. vyd.), 2015: ISBN 978-1-60535-290-9;

D: Madigan M., Brock Biology of Microorganism (14. vyd.), 2015: ISBN 978-1-292-01831-7;

Studijní opory -
Poslední úprava: Branská Barbora Ing. Ph.D. (15.09.2023)

e-learning předmětu:https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1532

Sylabus -
Poslední úprava: Branská Barbora Ing. Ph.D. (15.09.2023)

1. Buněčná diverzita

2. Přehled buněčných typů a jejich komparace, modelové organismy

3. Buňka živočišná, třídění a transport proteinů

4. Architektura buněčného jádra, transport přes jaderný pór

5. Struktura buněčného genomu, kondenzace DNA, remodelace chromatinu

6. Buněčný cyklus, reprodukce eukaryotního buněčného typu, cytometrie

7. Buněčná diferenciace, epigenetická paměť

8. Apoptosa

9. Mezibuněčné interakce, signalizace a mezibuněčné spoje

10. Buňka rostlinná a její reprodukce

11. Buňky prokaryotního typu a jejich reprodukce_Bacteria

12. Buňky prokaryotního typu a jejich reprodukce_Archaea

13. Metody studia individuálních buněk a populací – základní mikroskopické techniky

14. Metody studia individuálních buněk a populací – pokročilé nástroje analýzy buněk

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Branská Barbora Ing. Ph.D. (15.09.2023)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Branská Barbora Ing. Ph.D. (15.09.2023)

Úspěšné absolvování písemné a ústní části zkoušky.