PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Food and Natural Products Analysis - AB323010
Anglický název: Food and Natural Products Analysis
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Hajšlová Jana prof. Ing. CSc.
Hrbek Vojtěch doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B323010, N323035
Je záměnnost pro: B323010
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Výuka předmětu vychází ze znalostí základů analytické chemie, biochemie a chemie potravin. V úvodu jsou diskutovány systémy zajištění jakosti naměřených dat, jak na úrovni rutinních / kontrolních analýz, tak i pro účely výzkumu v oblasti potravinářství, biotechnologií, a řady dalších disciplin. Jednotlivé výukové bloky jsou zaměřeny na prezentaci nejen klasických, ale především moderních postupů analýzy složek potravin i různých přírodních produktů, konkrétně vody / sušiny, minerálních látek i klíčových makronutrientů - bílkovin, sacharidů a lipidů (včetně doprovodných látek). Široce diskutovány jsou i postupy stanovení vitamínů a dalších essenciálních látek. Prezentovány jsou rovněž metody stanovení senzoricky aktivních sloučenin, potravinových aditiv, přírodních toxinů i různých skupin kontaminantů. Představení analytické strategie je vždy doprovázeno příklady zajímavých aplikací (např. problematika falšování potravin), koncipovaných tak, aby byl názorně demonstrován význam komplexního uvažování o volbě analytických postupů.
Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Obecné principy detekce a stanovení základních složek potravin a přírodních productů; jak makro- tak I mikronutrientů, senzoricky aktivních látek a vybraných skupin aditivních látek, kontaminantů a toxinů;

Kriticky zhodnotit analytický úko, určit cílové metrologické charakteristiky metod a vybírat postup vhodný v konkrétní situaci z hlediska jakosti analytických výsledků a dalších požadavků;

Navrhnout podle charakteru vzorku a odhadnutých vlastností analytu potenciálně použitelné přístupy k analýze;

Provádět výpočty potřebné k realizaci analýzy.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Literatura -

D: Nielsen S.S. (ed.) Food Analysis, 5th edition, Springer International Publishing 2017, corrected publication 2019, ISSN 1572-0330, ISSN 2214-7799 (electronic), ISBN 978-3-319-45774-1, ISBN 978-3-319-45776-5 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-45776-5, e-zdroj VŠCHT

D: Nollet L.M.L, Toldrá F. (ed.) Handbook of Food Analysis, 3rd. Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, ISBN 978-1-4822-9784-3 (eBook-PDF), e-zdroj VŠCHT

D: Food Analytical Methods, elektronický časopis, Springer, ISSN 1936-976X, e-zdroj VŠCHT

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (17.09.2023)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/hajslovj/AP_sylabus.html

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Sylabus -

1. Úvod, strategie optimalizace pracovních charakteristik analytických metod

2. Voda

3. Aminokyseliny, peptidy

4. Bílkoviny

5. Sacharidy

6. Polysacharidy

7. Lipidy

8. Doprovodné látky lipidů

9. Minerální látky

10. Vitaminy

11. Senzoricky aktivní látky

12. Přírodní biologicky aktivní látky

13. Potravinová aditiva, kontaminanty

14. Případové studie, shrnutí

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Vstupní požadavky -

Znalost analytické chemie a chemie potravin v rozsahu základního kurzu.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie I.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšně absolvován testu z chemických výpočtů v rámci seminářů.

Úspěšné absolvování písemné a ústní části zkoušky.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (17.09.2023)
 
VŠCHT Praha