PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Signal Processing - AB445007
Anglický název: Signal Processing
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/SPc.htm
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švihlík Jan doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B445007, N445012, S445012
Je záměnnost pro: B445007
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)
Předmět je zaměřen na analýzu a zpracování posloupností pozorovaných dat a obrazů (http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/SPc.htm). Základní matematické metody zahrnují diskrétní Fourierovu transformaci a vybrané numerické metody včetně implementace diferenčních rovnic pro potlačování rušivých složek signálů. Algoritmické postupy jsou realizovány v prostředí systému MATLAB. Projekty jsou orientované na aplikace dílčích metod pro zpracování biomedicínských signálů a dat z oblasti životního prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Studenti budou umět (i) využívat základní nástroje výpočetního prostředí MATLAB pro zpracování dat, (ii) analyzovat časové řady a obrazy pomocí diskrétní Fourierovy transformace, (iii) aplikovat vybrané metody číslicové filtracé v časové a frekvenční obrazy a (iv) užít základní metody číslicového zpracování signálů pro analýzu reálných multimediálních dat

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Z: J. Uhlíř, P. Sovka, Číslicové zpracování signálů, Vydavatelství ČVUT, 2002

D: J. Jan, Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, BEN 2004

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/lectures/ATHENS_DSP.pdf

http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/lectures/SP0_MATLAB_2006EN.pdf

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

V rámci předmětu je nutno zpracovat 3 projekty včetně ověření dílčích programových postupů v systému MATLAB/Simulink. Během zkoušky se ověřuje znalost teoretického pozadí číslicového zpracování signálů a jejich algoritmické implementace (http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/SPc.htm).

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

1. Popis jednorozměrných a dvourozměrných dat, vzorkování a kvantování signálů, aplikace

2. Diskrétní Fourierova transformace, základní vlastnosti, vizualizace

3. Krátkodobá diskétní Fourierova transformace, interpretace, užití

4. Okénkové funkce, odhady spektra, konvoluce

5. Dekompozica a rekonstrukce signálů a obrazů, modifikace spektra

6. Základy číslicové filtrace, popis systémů pomocí diferenčních rovnic

7. Statistické metody zpracování signálů, histogramy, korelace

8. Blokově orientované metody zpracování signálů a obrazů

9. Popis a zpracování časových řad, princip predikce

10. Metody záznamu a zpracování reálných signálů a obrazů, zpracování v Simulinku

11. Základy wavelet transformace

12. Základní metody kódování, analýzy a vizualizace obrazů

13. Počítačová inteligence a adaptivní metody, základy neuronových sítí

14. Aplikace zpracování signálů a obrazů

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Základy výpočetních metod a programování v MATLABu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Matematické metody v inženýrství, Matematika I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

V rámci předmětu je nutno zpracovat 3 projekty včetně ověření dílčích programových postupů v systému MATLAB/Simulink. Během zkoušky se ověřuje znalost teoretického pozadí číslicového zpracování signálů a jejich algoritmické implementace (http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/SPc.htm).

 
VŠCHT Praha