PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bachelor Thesis: Seminar - AB453002
Anglický název: Bachelor Thesis: Seminar
Zajišťuje: Děkanát FCHI (453)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Anotace -
Cílem semináře je poskytnout studentům znalosti a naučit je dovednostem potřebným při vypracovávání bakalářské práce a při presentování jejich výsledků. V rámci semináře se studenti naučí komunikovat o pracovních problémech a naučí se je řešit. Dále budou poučeni o způsobech presentace výsledků a pravidelně budou před svými kolegy podávat přehled dosažených výsledků a diskutovat s nimi. Naučí se též využívat informační zdroje a rozborem prací z předchozích let se naučí, jak správně napsat bakalářskou práci a jak se vyvarovat chyb.
Poslední úprava: Kubová Petra (21.01.2023)
Studijní opory - angličtina

Součková, A.; Dibuszová, E.; Znamenáček, J. Citation Generator of ICT Press. http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/

Poslední úprava: Kubová Petra (21.01.2023)
Sylabus -

1. Zadání bakalářské práce, role vedoucího práce, časový plán.

2. Téma bakalářské práce - prezentace vybrané práce studenty.

3. Specifikace cíle a metodiky bakalářské práce, rozsah práce.

4. Struktura práce, charakteristika jednotlivých částí bakalářské práce.

5. Zásady psaní odborného textu, grafické zpracování, matematické výrazy, chemické názvosloví, tabulky a obrázky.

6. Jazykové a stylistické problémy při psaní odborného textu.

7. Symboly a zkratky, cizojazyčné pojmy.

8. Práce s literaturou, bibliografické databáze, bibliografické citace, citační etika, plagiátorství.

9. Teoretická část práce, literární rešerše.

10. Experimentální část práce, zpracování a prezentace výsledků.

11. Kritické zhodnocení dosažených výsledků.

12. Souhrn a závěr - rozdíl a význam.

13. Schválení a odevzdání práce.

14. Obhajoba bakalářské práce - příprava na obhajobu, průběh obhajoby.

Poslední úprava: Kubová Petra (21.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Participation in seminars.

Presentation of continuous results of bachelor thesis.

Poslední úprava: Kubová Petra (21.01.2023)
 
VŠCHT Praha