PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Geography and Global Trends - AB501097
Anglický název: Geography and Global Trends
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení dopadů současných globálních sociální, ekonomických a environmentálních trendů v regionálním kontextu. V diskuzních seminářích jsou představeny a popsány konkrétní globální megatrendy, jejichž důsledky a dopady se následně diskutují na konkrétních případech měst a regionů, dle výběru studentů. Předmět si klade osvětlit komplexitu naší socio-ekonomicko-geografické reality, její vrstevnatost a pestrost – diversitu na různých měřítkových úrovních.
Poslední úprava: Hudeček Tomáš (26.09.2023)
Literatura -

HUDEČEK, T., 2019. Řízení a správě města (Kniha první – Člověk, město a společnost: Příspěvek k obecné teorii systémů). Praha: IPR. 408 s. ISBN 978-80-87931-98-1

Havránek, M., Pokorný O., 2016. Globální megatrendy pro aktualizovaný Strategický rámec udržitelného rozvoje: Seznam megatrendů. Praha, UK – Centrum pro otázky životního prostředí, Technologické centrum AV ČR. ISBN 97-80-7440-161-9. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/CR-2030/Prehled-globalnich-megatrendu.pdf

INGLEHART, Ronald a Christian WELZEL, 2010. Modernization, cultural change, and democracy: the human development sequence. New York: Cambridge University Press. ISBN 05-216-0971-2

WEST, G., 2017. Scale: The Universal Laws of Growth, Innovation, Sustainability, and the Pace of Life in Organisms, Cities, Economies, and Companies. NY: Penguin Press. 496 p. ISBN 978-1594205583

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (26.09.2023)
Sylabus -

1. Úvod do předmětu, struktura kurzu, podmínky ukončení předmětu, praktické cvičení na hierarchické úrovně socio-ekonomické-geografické reality

2. Diskuse případové studie regionálního kontextu: socioekonomické geografie Prahy a pražsko-středočeské aglomerace. Studentské samostatné práce a prezentace - případové studie vybraných států, regionů a měst I.

3. Případové studie vybraných států, regionů a měst II. Studentské samostatné práce a prezentace.

4. Ekonomické megatrendy, zejm. Globální ekonomický růst, Rostoucí objem regulací a Rostoucí zadluženost. Geografická dimenze, diskuze projevů a dopadů v různých regionálních kontextech.

5. Průmysl a inovace: Zvyšující se dostupnost technologií, Zvyšující se rychlost technologické změny a Zintenzivňující se globalizace. Geografická dimenze megatrendů, diskuze jejich projevů a dopadů v různých regionálních kontextech.

6. Urbanizace a Rostoucí mobilita. Geografická dimenze megatrendů, diskuze jejich projevů a dopadů v různých regionálních kontextech.

7. Celospolečenské megatrendy, zejm. Demokratizace společnosti, Nárůst významu nestátních aktérů, Snižování diskriminace, Růst střední třídy a Rostoucí individualismus a síla jednotlivců. Geografická dimenze, diskuze projevů a dopadů v různých regionálních kontextech.

8. Rostoucí nerovnosti a Rostoucí objem migrace. Geografická dimenze megatrendů, diskuze jejich projevů a dopadů v různých regionálních kontextech.

9. Geopolitické megatrendy, zejm. Od unipolárního k multipolárnímu světu a Nárůst silové politiky. Geografická dimenze, diskuze projevů a dopadů v různých regionálních kontextech.

10. Omezenost zdrojů: Zvyšující se soutěž o zdroje, Rostoucí spotřeba zdrojů, Rostoucí spotřeba energie, Potravinová bezpečnost. Geografická dimenze megatrendů, diskuze jejich projevů a dopadů v různých regionálních kontextech.

11. Atmosféra a biosféra: Degradace ekosystémů, Změna klimatu a její dopady. Geografická dimenze megatrendů, diskuze jejich projevů a dopadů v různých regionálních kontextech.

12. Megatrendy v oblasti zdravý a života obyvatel, zejm. Rostoucí populace, Civilizační choroby, Globální stárnutí. Geografická dimenze, diskuze projevů a dopadů v různých regionálních kontextech.

13. Digitalizace: Virtualizace světa, Rostoucí přístup k informacím. Geografická dimenze megatrendů, diskuze jejich projevů a dopadů v různých regionálních kontextech.

14. Aktualizace trendů, dodatky, shrnutí a hledání souvislostí a provazeb.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (26.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem udělovaným na základě docházky, aktivity na seminářích a úrovně samostatné práce.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (26.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.3 36
Práce na individuálním projektu 0.6 18
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha