PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Organic Synthesis - AM110003
Anglický název: Organic Synthesis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1631
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D.
Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Anotace -
Transformace funkčních skupin patří mezi základní operace orgaqnické syntézy. Systematicky jsou probírány moderní metody redukce a oxidace organických látek, zavedení halogenů, dusíkatých a sirných skupin, aplikace alkylačních a acylačních reakcí, využití organokovových sloučenin a diazoniových solí, tvorba sloučenin s násobnými vazbami. Závěrečná kapitola o chránicích skupinách vysvětluje způsoby selektivní blokády funkčních skupin a jejich využití ve složitějších syntézách. Předpokladem pro absolvování je dobrá znalost organické chemie.
Poslední úprava: Kundrát Ondřej (24.01.2018)
Literatura - angličtina

R: F. A. Carey, R. J. Sundberg: Advanced Organic Chemistry, 5th Ed., Part B, 2006.978-0-387-68354-6

R: R. Norman, J. M. Coxon: Principles of Organic Synthesis, 3rd Ed., 1993, CRC Press, 0-7487-6162-4

A: G. Zweifel, M. Nantz, P. Somfai: Modern Organic Synthesis: An Introduction, 2nd Ed., 2017, Wiley, 978-1119086536

A: S. Caron: Practical Synthetic Organic Chemistry: Reactions, Principles, and Techniques, 2nd Ed., 2020, Wiley, 978-1119448853

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (18.06.2024)
Sylabus -

1. Principles of protection in organic synthesis. Protection of OH, CO, NH2 and COOH.

2. Functional derivatives of carbonyl and carboxylic group. Acetals, nitrogen derivatives. Formation of functional derivatives of carboxylic acids.

3. Halogenation. Addition and substitution reactions. Substitution of halogenes, O- and N-derivatives.

4. Alkylation a acylation reactions. Nucleophilic substitution, nucleophilic and alkylation reagents, PTC-catalysis.

5. Alkylation of heteroatoms, alkylation of C-acids. Base catalyzed aldolisation reactions. The Wittig and related reactions.

6. Friedel-Crafts alkylation and acylation, halomethylation, formylation.

7. Formation of organometallic compounds.

8. Aplication of organometallic compounds.

9. Nitration and nitrosation. Application for the synthesis of nitro and nitroso compounds. Sulfonation of aliphatic and aromatic compounds.

10. Formation and reactivity of diazonium salts. Diazotation, substitution of the diazo group, coupling reactions.

11. Elimination reactions. Mechanisms, dehydration, deoxygenations, elimination of N-, S-groups, halogenes, decarboxylation, extrusion.

12. Reduction. Catalytic hydrogenation, reduction of multiple bonds.

13. Reduction of functional groups, hydrogenolytic reactions.

14. Oxidation of a non-functional and functional carbon atom, hydroxylation, oxidation leading to carbonyl compounds and carboxylic acids. Oxidation of O, N, and S-functional groups, oxidative decarboxylation.

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (26.11.2021)
Studijní prerekvizity - angličtina

No requirements for the students entering the UCT Prague for their whole Master or Double Master degree.

A mandatory entry tests for the students visiting the UCT Prague as Erasmus students a like. More details and a specimen entry test can be found at https://uoch.vscht.cz/studying/msc-subjects/orgsyn

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (26.11.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Studenti musejí napsat dva testy během semestru. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (15.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2.5 70
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha