PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fine Chemicals - AM111002
Anglický název: Fine Chemicals
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět navazuje na Organickou technologii a zabývá se základními kategoriemi chemických specialit: tenzidy, barviva, biologicky aktivní látky, látky vonné a chuťové, pomocné přípravky pro polyméry aj. Absolventi získají přehled o uplatnění chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, o principech účinků velké palety finálních chemických výrobků a základech jejich syntéz. Získaný rozhled jim umožní orientaci v problémech, které budou v budoucnu řešit jak ve své profesi, tak i v osobním životě.
Poslední úprava: Kubová Petra (10.05.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • posoudit uplatnění chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti
  • popsat principy účinků velké palety finálních chemických výrobků a základy jejich syntéz
  • orientovat se v problémech, které budou v budoucnu řešit jak ve své profesi, tak i v osobním životě
  • popsat základy výrob a využití jednotlivých kategorií chemických specialit
Poslední úprava: Kubová Petra (10.05.2020)
Literatura -

Z:Zbirovský M., Švec P.: Speciální organické výrobky, Skriptum, VŠCHT Praha 1989, 80-7080-034-8

Z: Přednášky formou prezentací, dostupné na e-learningu

Poslední úprava: Kubová Petra (10.05.2020)
Studijní opory -

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

http://scholar.google.cz/

Poslední úprava: Kubová Petra (10.05.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

2 testy v průběhu semestru, ústní zkouška

Poslední úprava: Kubová Petra (10.05.2020)
Sylabus -

1. Vymezení předmětu, základní vztahy. Obecné vlastnosti tenzidů.

2. Typy anionických tenzidů, soli karboxylových kyselin, sulfáty.

3. Tenzidy na bázi sulfonanů a organických fosfátů.

4. Neionogenní tenzidy. Kationické tenzidy.

5. Amfoterní tenzidy. Ekologie výroby a použití tenzidů.

6. Základní typy barviv a pigmentů, ekologie výroby barviv.

7. Azobarviva, disazobarviva, polyazobarviva.

8. Anthrachinonová, indigoidní, ftalocyaninová barviva. Opticky zjasň.prostředky

9. Biologicky aktivní látky, základní klasifikace léčiv.

10. Pesticidy a další agrochemikálie. Insekticidy. Rodenticidy.

11. Fungicidy. Herbicidy. Ekologické aspekty užití agrochemikálií.

12. Látky vonné a chuťové, základní typy monomerů.

13. Pomocné přípravky pro polymery. Přísady pro syntézu polymerů.

14. Přísady pro plasty. Přísady pro kaučuky.

Poslední úprava: Kubová Petra (10.05.2020)
Studijní prerekvizity -

Organická technologie, Organická chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (10.05.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Aktivní účast na přednáškách, absolvování dvou průběžných testů v semestru, každý test max 75 bodů. Zakončení předmětu je podmíněno absolvováním ústní zkoušky.

Poslední úprava: Kubová Petra (10.05.2020)
 
VŠCHT Praha