PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Carbonaceous raw material for chemical and pharmaceutical industry - AM111010
Anglický název: Carbonaceous raw material for chemical and pharmaceutical industry
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: TOE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zapletal Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111022
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Obsah předmětu programově zapadá do koncepce výuky chemické technologie na Ústavu organické technologie a má mj. ambice podílet se na profilaci jejich absolventů. Důležitým cílem přednášek v tomto kurzu je seznámit posluchače s vazbami chemické výroby na ostatní odvětví ekonomiky, především energetiky. Velká pozornost je věnována prevenci i aktivním formám ochrany životního prostředí. V souladu se sylaby předmětu jsou studenti seznámeni s přehledem aplikací hlavních petrochemikálií v průmyslové výrobě. Při výkladu je kladen důraz na termodynamické a kinetické aspekty procesů.
Poslední úprava: Kubová Petra (28.01.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • orientovat se v surovinové základně pro chemický a farmaceutický průmysl a energetiku.
  • znát primární surovinové zdroje (ropa, uhlí, zemní plyn) a popsat způsoby jejich zpracování
  • podrobně znát postupy výroby základních chemikálií(ethylen, propylen, C4 a C5 frakce,methanol a další)
  • popsat základní problémy při přechodu od surovin na bázi ropy k neropným surovinám
Poslední úprava: Kubová Petra (28.01.2021)
Literatura -

Z: Pašek J.: Uhlíkaté suroviny, Skriptum FCHT, 1996, 8070802499.

D: Moulijn J.A., Makkee M., Van Diepen A.: Chemical Process Technology, John Wiley, 2001, 0471630624.

Poslední úprava: Kubová Petra (28.01.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

1. Úspěšné absolvování dvou písemných testů, v polovině a na konci semestru.

Forma testu: stručné, ale výstižné odpovědi na 18 (1.test), resp. 24 (2.test) otázek.

2. Ústní zkouška po splnění požadavku formulovaného v bodě 1

3. Účast na jednodenní exkurzi, viz.sylaby.

Poslední úprava: Kubová Petra (28.01.2021)
Sylabus -

1. Náplň předmětu, chemická výroba, energetika a životní prostředí.

2. Ropa: výskyt, těžba, transport, složení a primární zpracování.

3. Sekundární zpracování ropy: odsíření, reforming, krakování, výroba olejů.

4. Ethylenová pyrolýza: technologie, hlavní produkty, chemie C2H4.

5. Chemie propylenu, zpracování C4, C5 frakcí a izolace aromátů.

6. Celodenní exkurze do závodu UNIPETROL rpa., Litvínov, návštěva provozů: atmosferická rektifikace ropy,

kontinuální reforming, ethylenová pyrolýza

7. Zemní plyn: těžba, transport, parní reforming - fyzikálně-chemické základy.

8. Kontrolní test.

9. Technologie štěpení ZP, výroba synplynů, vodíku a CO.

10 Uhlí: spalování, koksování, zplynování a využití uhlí v chemii.

11. Odsiřování spalin, moderní výroba tepla a elektrické energie.

12. Chemie C1: CH3OH, MTG-proces, oxonace, F-T syntéza a fosgen.

13. Acetylen: výroba, surovinová základna. Obnovitelné zdroje uhlíku.

14. Chemické a energetické využití biomasy: dřeva, cukrů a rostlinných olejů.

15. Kontrolní test

Poslední úprava: Kubová Petra (28.01.2021)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (28.01.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

kontrolní testy, ústní zkouška

Poslední úprava: Kubová Petra (28.01.2021)
 
VŠCHT Praha