PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Atmosphere Analytics - AM216003
Anglický název: Atmosphere Analytics
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Skácel František doc. Ing. CSc.
Záměnnost : M216003, N216002
Anotace -
Cílem předmětu je získání základních znalostí metod hodnocení kvality ovzduší a vlivu zdrojů znečišťujících látek na kvalitu ovzduší. Předmět zahrnuje popis metod stanovení hlavních znečišťujících látek včetně obecných pravidel pro jejich monitoring a měření průtoku plynu potrubím.
Poslední úprava: Skácel František (18.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

analyzovat vzorky venkovního, vnitřního a pracovního ovzduší

analyzovat vzorky odpadních plynů

měřit průtok odpadního plynu potrubím

vyjadřovat složení plynných směsí a hmotnostní tok znečišťujících látek do ovzduší

Poslední úprava: Skácel František (18.04.2018)
Literatura -

Skácel F. a Tekáč V.: Analýza ovzduší, VŠCHT Praha 2018.

Wight G.D.: Fundamentals of Air Sampling, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 0-87371-826-7

Lodge J.P.: Methods of Air Sampling and Analysis. Lewis Publishers, Boca Raton 1991 ISBN 0-87371-141-6

Winegar E.D. a Keith L.H.: Sampling and Analysis of Airborne Pollutants, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 087371-606-X

A.G. Clarke : Industrial Air Pollution Monitoring. Chapman & Hall, London 1998 ISBN 0-412-63390-6

Poslední úprava: Skácel František (18.04.2018)
Studijní opory -

přednášky uvedené S:\Skácel\Analýza ovzduší

Skácel F. a Tekáč V.: Analýza ovzduší, VŠCHT Praha 2018.

National Emission Standards for Hazardeuous Air Pollutants (NESHAPS)

publikované v Federal Register pod názvem Title 40, Part 61, uvedené v Code of Federal Regulations (40 CFR 61)

New Source Performance Standards (NSPS) publikované v Federal Register pod názvem Title 40, Part 60, uvedené v Code of Federal Regulations (40 CFR 60)

Poslední úprava: Skácel František (18.04.2018)
Sylabus -

1. Atmosféra, její složení a vývoj,charakteristika analytické matrice

2. Termodynamické vlastnosti analytů z hlediska vzorkování, úpravy vzorku a analýzy

3. Instrumentace vzorkování a úpravy vzorků plynných směsí a aerosolových částic

4. Měření termodynamických veličin ovlivňujících stav matrice

5. Určení průtoku odpadních plynů a výpočet hmotnostního toku znečišťujících látek do ovzduší

6. Stanovení majoritních složek plynných směsí

7. Stanovení plynných anorganických znečišťujících látek I

8. Stanovení plynných anorganických znečišťujících látek II

9. Stanovení plynných organických znečišťujících látek

10. Stanovení aerosolových částic v ovzduší a v odpadních plynech

11. Distribuce aerosolových částic v ovzduší a v odpadních plynech

12. Stanovení anorganických látek vázaných na aerosolové částice

13. Stanovení perzistentních organických látek vázaných na aerosolové částice

14. Dálková detekce znečišťujících látek a použití biodindikátorů pro hodnocení kvality ovzduší

Poslední úprava: Skácel František (18.04.2018)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie, Fyzikální chemie

Poslední úprava: Skácel František (18.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

úspešné složení písemné i ústní části zkoušky

Poslední úprava: Skácel František (18.04.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1.5 42
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 12
Práce na individuálním projektu 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha