PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Special Methods Water Analysis - AM217008
Anglický název: Special Methods Water Analysis
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Janda Václav prof. Ing. CSc.
Záměnnost : M217008, N217014
Anotace -
V kurzu jsou probírány instrumentální metody používané pro analýzu anorganických a organických látek ve vodách, včetně předúpravy vzorku. Pozornost je zaměřena především na separační metody (chromatografické metody - GC, GC-MS, HPLC, kapilární isotachoforézu, iontovou chromatografii), spektrální metody (AAS, ICP), celkový organický uhlík (TOC), adsorbovatelné a extrahovatelné organicky vázané halogeny (AOX, EOX) a nepolární extrahovatelné látky (NEL). Výklad je doprovázen praktickými ukázkami.
Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní instrumentální analytické metody používané pro analýzu vod.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Literatura -

Z: M. Popl, J. Fähnrich: Analytická chemie životního prostředí, VŠCHT Praha 1999, ISBN 80-7080-336-3

D: J. Pawlyszin: Solid phase microextraction; theory and practice, Wiley-VCH, New York 1997, ISBN 0-471-19034-9

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zkouška se koná jen písemnou formou na konci semestru. Opravnou zkoušku je možné konat během zkouškového období.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Sylabus -

1. Úvod, směrnice, standardy, normy pro kvalitu vody a z toho pramenící potřebné detekční limity

2. Organické látky, chromatografické metody (především GC a HPLC), detekční systémy

3. Obohacovací a koncentrační techniky předcházející vlastní analytickou koncovku

4. Derivatizace, konkrétní analýzy (pesticidy, PAH, PCB, těkavá chlorovaná rozpouštědla, haloformy, uhlovodíky)

5. Kapilární isotachoforéza

6. Těžké kovy, atomová absorpční spektroskopie

7. Celkový organický uhlík, rozpuštěný organický uhlík, biochemická spotřeba kyslíku

8. Adsorbovatelné a extrahovatelné organické halogeny

9. Extrahovatelné látky, nepolární extrahovatelné látky, stanovení uhlovodíků C10-C40

10. Iontová chromatografie

11. Genové sondy

12. Exkurze - praktické ukázky

13. Exkurze - praktické ukázky

14. Exkurze - praktické ukázky

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou pro úspěšné zakončení předmětu je absolvování zkouškového písemného testu s minimálním ziskem 51 bodů z celkového počtu 100 bodů.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha