PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Special Separation Methods in Water Treatment - AM218006
Anglický název: Special Separation Methods in Water Treatment
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D.
Parschová Helena doc. Dr. Ing.
Záměnnost : M218006, N218017
Anotace -
Poslední úprava: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D. (24.04.2018)
Předmět se zabývá separací iontových součástí vody pomocí chemických a fyzikálně-chemických metod. Je zaměřen na získání znalostí úpravy vody z hlediska technologického, ekonomického i ekologického. Hlavní pozornost předmětu je věnována iontově výměnným, sorpčním a membránovým procesům, dále destilaci, srážení, čiření a elektrochemickým postupům.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D. (24.04.2018)

Studenti budou umět:

Charakterizovat jednotlivé postupy desalinačních metod.

Navrhnout technologii úpravy daného typu vody (mořská, brakická nebo povrchová) pro přípravu demineralizované nebo pitné vody ionexovými, sorpčními nebo membránovými technologiemi. Taktéž budou umět využívat separační a desalinační postupy k úpravě technologických vod a k selektivní separaci nežadoucích iontů a organických látek.

Literatura -
Poslední úprava: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D. (23.04.2018)

R: Kunin, R. Ion Exchange Resins; R. E. Krieger Publ. Co., Huntington, N.Y., 1972

R: Sengupta A. K. Ion Exchange Technology; Advances in Pollution Control; Technomic Publ. AG, Basel, 1995

R: Inczedy J. Analytical Applications of Ion Exchangers, Akademiai Kiado , Budapest, 1966

Studijní opory -
Poslední úprava: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D. (24.04.2018)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=450

Sylabus -
Poslední úprava: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D. (23.04.2018)

1. Srovnání různých desalinačních postupů

2. Srážecí procesy - hydroxidy, sulfidy; předúprava vody - čiření

3. Elektrochemické procesy; cementace

4. Membránové postupy - princip, charakteristika, použitelnost; elektrodialýza

5. Reverzní osmóza, nanofiltrace

6. Destilace, membránová destilace, hydrofobní membrány

7. Iontová výměna, vlastnosti ionexů; rovnováha, selektivita, kinetika

8. Provoz ionexové kolony - sorpce, praní, regenerace, vymytí

9. Ionexové postupy - změkčování dekarbonizace, deionizace, demineralizace

10. Příprava ultra-čisté vody, elektrodeionizace, kapacitní deionizace

11. Selektivní sorpce a separace kovů iontovou výměnou; chelatační ionexy

12. Úprava pitné vody pomocí ionexů

13. Odstranění organických látek z vody; čiření, sorpční anexy, neionogenní sorbenty

14. Selektivní odstranění aniontů; anorganické sorbenty - vlastnosti a využití

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D. (24.04.2018)

Energetika

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D. (24.04.2018)

prezentace projektu a písemná zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.1 30
Práce na individuálním projektu 1.2 33
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.6 45
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha