Power Engineering - AM218010
Anglický název: Power Engineering
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Macák Jan doc. Ing. CSc.
Záměnnost : M218010, N218024
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)
Předmět pokrývá termodynamické principy přeměn energie (tepelné cykly, obnovitelné zdroje, palivové články), technické a technologické základy provozování energetických zařízení (klasická tepelná a jaderná elektrárna, paroplynový cyklus, tepelné čerpadlo atd.) a základy vodařské a materiálové problematiky v energetice. V seminářích se studenti seznámí s výpočtem látkové a entalpické bilance parogenerátoru a výpočtem velikosti demineralizační stanice.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Znalost termodynamických principů a provozních parametrů klasické tepelné a jaderné elektrárny, paroplynového cyklu, chladících zařízení a tepelných čerpadel. Znalost principů a funkce obnovitelných energetických systémů, základy korozních procesů a protikorozní ochrany v energetických systémech. Výpočet látkové a entalpické bilance parogenerátoru a optimální velikosti demineralizační linky.

Literatura -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (30.03.2023)

Everett Woodruff, Herbert Lammers, Thomas Lammers: Steam Plant Operation, McGraw-Hill, 2016 ISBN-10: ‎ 1259641333

P.Kiameh: Power Generation Handbook, McGraw-Hill 2013, ISBN: 978-1259064708

Smith, Zachary A.;Taylor, Katrina D.: Renewable and Alternative Energy Resources, ABC-Clio, 2008, ISBN / EAN: 9781598840896 / 9781598840896

John Armstrong: The Future of Energy: The 2021 guide to the energy transition, Energy Technology Publishing 2021, ASIN: ‎ B08W29N1G3

C E Harland: Ion Exchange: Theory and Practice, RSC PAPERBACKS, ISBN-10: 0-85186-484-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

https://uen.vscht.cz/studium/magisterske-studium

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

1. Energetika, druhy a zdroje energie, principy konverze energie

2. První věta termodynamická, teplo a práce

3. Druhá věta termodynamická

4. Stavy vody a vodní páry, výpočty, diagramy vody a vodní páry

5. Tepelné cykly, Carnotův cyklus, Clausius-Rankinův cyklus, ORC, Kalinův cyklus

6. Výroba páry, kotle a parní generátory, akumulátory páry

7. Braytonův cyklus, paroplynové cykly

8. Úprava vody pro energetiku

9. Koroze a protikorozní ochrana energetických zařízení

10. Chladící okruhy, úprava chladící vody

11. Obrácený Carnotův cyklus, chlazení na nízké teploty, tepelná čerpadla

12. Energetické výrobny, elektrochemická konverze energií v palivových článcích

13. Jaderná energetika

14. Energetika a životní prostředí, obnovitelné zdroje energie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (04.05.2018)

1.zápočtový test

2.ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.9 52
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.9 80
Účast na seminářích 0.5 14
6 / 6 166 / 168