PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Energetika - M218010
Anglický název: Power Engineering
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 40 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Macák Jan doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N218024
Je záměnnost pro: AM218010
Anotace -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (25.01.2018)
Předmět pokrývá termodynamické principy přeměn energie (tepelné cykly, obnovitelné zdroje, palivové články), technické a technologické základy provozování energetických zařízení (klasická tepelná a jaderná elektrárna, paroplynový cyklus, tepelné čerpadlo atd.) a základy vodařské a materiálové problematiky v energetice. V seminářích se studenti seznámí s výpočtem látkové a entalpické bilance parogenerátoru a výpočtem velikosti demineralizační stanice.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (25.01.2018)

Znalost termodynamických principů a provozních parametrů klasické tepelné a jaderné elektrárny, paroplynového cyklu, chladících zařízení a tepelných čerpadel. Znalost principů a funkce obnovitelných energetických systémů, základy korozních procesů a protikorozní ochrany v energetických systémech. Výpočet látkové a entalpické bilance parogenerátoru a optimální velikosti demineralizační linky.

Literatura -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (25.01.2018)

Z:Vošta J.,Matějka Z.,Macák J.:Energetika ,VŠCHT Praha,1999,ISBN 80-7080-358-4

Z:Mištová E., Macák J., Jelínek L.: Energetika, Návody k výpočtům, VŠCHT Praha, 2016, ISBN 978-80-7080-946-4

Z:P.Atkins, J. de Paula: Fyzikální chemie, VŠCHT Praha 2013,ISBN 978-80-7080-830-6

D:F.Karas: Úprava kotelní vody a čistota páry,SNTL Praha,1965

D:Hübner P., Úprava vody v energetice, vyd.VŠCHT, 2015, ISBN 978-80-7080-873-3

D:Uhlig H., Winston R., Corrosion and corrosion control, John Wiley&Sons, NY, 2008, ISBN 978-0-471-73279-2

D:Libra M., Poulek V.: Zdroje a využití energie, ČZU 2007, ISBN 978-80-213-1647-8

D:Libra M., Poulek V.: Solární energie, ČZU 2006, ISBN 80-213-1488-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (01.02.2018)

https://uen.vscht.cz/studium/magisterske-studium

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

1. Energetika, druhy a zdroje energie, principy konverze energie

2. První věta termodynamická, teplo a práce

3. Druhá věta termodynamická

4. Stavy vody a vodní páry, výpočty, diagramy vody a vodní páry

5. Tepelné cykly, Carnotův cyklus, Clausius-Rankinův cyklus, ORC, Kalinův cyklus

6. Výroba páry, kotle a parní generátory, akumulátory páry

7. Braytonův cyklus, paroplynové cykly

8. Úprava vody pro energetiku

9. Koroze a protikorozní ochrana energetických zařízení

10. Chladící okruhy, úprava chladící vody

11. Obrácený Carnotův cyklus, chlazení na nízké teploty, tepelná čerpadla

12. Energetické výrobny, elektrochemická konverze energií v palivových článcích

13. Jaderná energetika

14. Energetika a životní prostředí, obnovitelné zdroje energie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (01.02.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (25.01.2018)

1.Napsání zápočtového testu

2.Složení ústní zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.1 32
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.9 80
Účast na seminářích 0.5 14
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha