PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Diploma Thesis - IMATEC - AM251040
Anglický název: Diploma Thesis - IMATEC
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 30
E-Kredity: 30
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 27 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kubička David prof. Ing. Ph.D., MBA
Anotace -
Cílem diplomové práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. Práce typicky sestává z literární části, v níž student vypracuje literární rešerši z odborné literatury, při níž si rozšíří teoretické znalosti v oblasti tématu diplomové práce, a části praktické. Praktická část má experimentální nebo výpočetní charakter a vyžaduje aktivní aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu a poznatků získaných v literární části k tomu, aby byly získány původní výsledky. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění cílů práce.
Poslední úprava: Bindzar Jan (13.04.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1. používat nejdůležitější databázové systémy pro sestavení literární rešerše, kriticky posoudit a zhodnotit získané a zpracované informace;

2. zpracovat a spolehlivě interpretovat výsledky experimentální práce, využít prostředky matematické statistiky a matematického modelování;

3. ústně prezentovat obsah a výsledky diplomové práce, racionálně využívat počítačové podpory prezentace.

Poslední úprava: Bindzar Jan (13.04.2023)
Literatura -

Základní literaturu doporučuje vedoucí práce v rámci specifikace jejího tématu. Další zdroje dohledá student v rámci literární rešerše.

Poslední úprava: Bindzar Jan (13.04.2023)
Studijní opory -

https://intranet.vscht.cz/thesis

Poslední úprava: Bindzar Jan (13.04.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Diplomovou práci hodnotí nezávisle na sobě vedoucí práce a oponent. Posudek obsahuje klasifikaci práce stupněm „výborně“, „velmi dobře“, „dobře“, „uspokojivě“ nebo „dostatečně“ spolu s doporučením k obhajobě, případně stupněm „nedostatečně“ spolu s nedoporučením k obhajobě.

Poslední úprava: Bindzar Jan (13.04.2023)
Sylabus -

1. Literární rešerše a zpracování teoretické části diplomové práce

2. Návrh a vypracování praktické části diplomové práce

3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech

4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů

5. Seznámení se zásadami formální úpravy práce

6. Seznámení se zásadami ústní prezentace obsahu a výsledků práce

Poslední úprava: Bindzar Jan (13.04.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet je udělen po odevzdání vypracované práce ve formě stanovené vnitřním předpisem. Toto hodnocení nezahrnuje ani nepředjímá výsledek obhajoby práce.

Poslední úprava: Bindzar Jan (13.04.2023)
 
VŠCHT Praha