PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Genetic Engineering - AM320017
Anglický název: Genetic Engineering
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 35 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc.
Záměnnost : M320017, N320051
Je záměnnost pro: M320017
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.04.2018)
Předmět je zaměřen na pochopení principů manipulací s nukleovými kyselinami a jejich analýzy. Zahrnuje informace o způsobech vnášení genů do různých typů buněk, zjišťování genové exprese, izolace a analýzy produktů exprese. Cílem je podat ucelenou informaci o pestré škále technik genového inženýrství pro orientaci při výběru optimálních metod pro konkrétní aplikaci. Proto jsou zde zahrnuty jak základní metody izolace a modifikace nukleových kyselin, tak speciální aplikace, jako modifikace genů pro identifikaci, či purifikaci genového produktu, studium interakcí proteinů a nukleových kyselin, či genové terapie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.04.2018)

Studenti budou umět:

Izolovat DNA a provádět základní manipulace s rekombinantní DNA. Připravovat vektory pro genetickou modifikaci různých typů buněk.

Upravovat a značit DNA, využívat DNA značené sondy pro identifikaci specifických sekvencí.

Modifikovat geny cílenou mutagenezí, připojením sekvencí pro detekci a purifikaci afinitní chromatografií.

Analyzovat produkci heterologních proteinů a izolovat je z různých typů buněk.

Analyzovat proteinové interakce. Připravovat genomové knihovny.

Literatura -
Poslední úprava: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc. (15.09.2023)

Sue Carson, Heather B. Miller, Melissa C. Srougi, D. Scott Witherow: Molecular Biology Techniques A Classroom Laboratory Manual 4th Edition, Elsevier 2019 - D

D:Green M. R., Sambrook J., Molecular Cloning: A Laboratory Manual (Fourth Edition); Cold Spring Harbor Laboratory Press 2012 - D

Studijní opory -
Poslední úprava: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc. (15.09.2023)

E-learning VŠCHT Praha - slide presentations

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.04.2018)

1. Zopakování genetických pojmů.

2. Plasmidové a virové vektory, umělé chromosomy.

3. Produkce a izolace DNA, její analýza.

4. Restrikční endonukleasy, mapování genomu,

5. Modifikace nukleových kyselin pro detekci specifických sekvencí.

6. Vysokokapacitní metody sekvenování DNA.

7. Zásady práce s RNA, subtrakční knihovny.

8. Aplikace polymerasové řetězové reakce: modifikace produktů, řízená mutageneze.

9. Produkce proteinů v mikrobiálních buňkách, fúzní proteiny, reportérové geny.

10. Tkáňové kultury a jejich využití pro expresi genů.

11. Princip přípravy transgenních organismů.

12. Detekce produktů genové exprese - metabolické značení, elektroforetické a imunochemické metody.

13. Metody pro studium interakcí proteinů a nukleových kyselin.

14. Genové terapie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.04.2018)

Biochemie

Molekulová genetika nebo Molekulová genetika a analýza DNA

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.04.2018)

Úspěšné absolvování testu a složení ústní zkoušky

 
VŠCHT Praha