PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Programme seminar and project - Biotechnology and Food Science - AM352008
Anglický název: Programme seminar and project - Biotechnology and Food Science
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:9
E-Kredity: zimní s.:9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace -
Předmět je zaměřen na samostatné vypracování odborné rešerše na individuálně zadané téma z oblasti biotechnologie. V rámci předmětu se studenti seznámí s vyhledáváním primárních i sekundárních literárních zdrojů. Naučí se informace z těchto zdrojů zpracovávat, strukturovat a kriticky hodnotit. Při zpracování dodrží všechny formální požadavky na strukturu textu, obrázkové přílohy a citace literárních zdrojů.
Poslední úprava: Jarošová Irena (17.05.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vyhledávat primární a sekundární zdroje informací pomocí základních databází (Chemical Abstracts, SciFinder, ISI Web of Science).

Analyzovat a hodnotit informace, strukturovat a zpracovávat je ve formě odborného textu s uvedením přesných literárních zdrojů.

Prezentovat výsledky jejich literárního přehledu a obhajovat je formou prezentace a diskuze.

Poslední úprava: Jarošová Irena (17.05.2018)
Literatura -

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce si hledají studenti.

Poslední úprava: Jarošová Irena (17.05.2018)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz

Poslední úprava: Jarošová Irena (17.05.2018)
Sylabus -

Předmětem semináře jsou samostatná témata vypisovaná pedagogy. Seminární práce studentů na zadané téma začne vyhledáním relevantních literárních zdrojů při použití základních sekundárních zdrojů s pomocí databází odborné vědecké literatury. Z těchto zdrojů studenti pod vedením pedagogů extrahují informace související se zadaným tématem z nichž vypracují přehledový článek s vhodnou strukturou. Výsledky rešerše v přehledovém článku kriticky vyhodnotí a formulují závěry. U informací použitých v práci uvedou správné citace a ty seřadí na konci přehledové práce v seznamu použité literatury. Výstupem práce s odbornou literaturou bude přehledový článek odpovídajícího rozsahu a splňující všechny formální požadavky.

Poslední úprava: Jarošová Irena (17.05.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Jarošová Irena (17.05.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Výstupem bude přehledový článek odpovídajícího rozsahu a splňující všechny formální požadavky.

Poslední úprava: Jarošová Irena (17.05.2018)
 
VŠCHT Praha