PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Biotechnology and Food Science - Laboratory Project I - AM352009
Anglický název: Biotechnology and Food Science - Laboratory Project I
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je experimentálního charakteru, v rámci kterého studenti nejprve vypracují krátkou rešerši na zadané téma z oblasti biotechnologie. Dále se seznámí s laboratorní případně výpočetní metodikou související se zadaným tématem. Připraví systematický plán práce a provedou podle něj experimentální práci. V průběhu práce si osvojí základní metodiky získávání a zpracování experimentálních dat, naučí se je vyhodnotit a srovnat s publikovanou literaturou.
Poslední úprava: Branská Barbora (15.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Plánovat a provádět laboratorní experimenty v rozsahu dostupných metodik určených pro dané individuální téma ve spolupráci v vedoucím práce.

Základní metody analýzy a hodnocení experimentálních data.

Zpracovávat výsledky práce ve formě odborného textu s uvedením přesných literárních zdrojů.

Prezentovat výsledky jejich experimentální práce a obhajovat je formou prezentace a diskuze.

Poslední úprava: Branská Barbora (07.05.2018)
Literatura -

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce hledají studenti s pomocí databází odborné recenzované literatury (Web od Science, Scopus).

Poslední úprava: Branská Barbora (07.05.2018)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1664

Poslední úprava: Branská Barbora (15.09.2023)
Sylabus -

Předmětem laboratoří jsou samostatná témata vypisovaná pedagogy. V rámci zpracování těchto témat si osvojí studenti moderní laboratorní techniky zejména v následujících oborech: biotechnologie, mikrobiologie, buněčná fyziologie, bioinženýrství a dalších. Samostatná práce studentů na zadané téma začne vyhledáním relevantních literárních zdrojů. Následně vypracují ve spoulpráci s vedoucím práce systematický plán práce, podle kterého provedou laboratorní experimenty. Výsledky pokusů zpracují, vyhodnotí a srovnají s dostupnými údaji v literatuře. Na základě těchto výsledků vypracují zprávu ve formě odborné publikce s obvyklou strukturou. Při zpracování dodrží všechny formální požadavky na rozsah práce, strukturu textu, obrázkové přílohy a citace literárních zdrojů. Práce bude zakončena obhajobou, na kterou si studenti připraví prezentaci a tu přednesou a obhájí před odbornou komisí složenou z pedagogických pracovníků.

Poslední úprava: Branská Barbora (07.05.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Branská Barbora (07.05.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Studenti zpracují výsledky své experimentální činnosti do podoby odborného sdělení a obhájí je formou prezentace a diskuze.

Poslední úprava: Branská Barbora (07.05.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1.2 34
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5.4 150
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Práce na individuálním projektu 1.2 34
8 / 7 224 / 196
 
VŠCHT Praha