PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Six Sigma - AM501028
Anglický název: Six Sigma
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 30 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (16.05.2022)
The course is focused on the practical application of both individual components (methods and techniques - especially applied statistical methods and techniques) used in the Six Sigma approach, and the joint application of these components within the entire DMAIC cycle (define, measure, analyze, improve, control).
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (16.05.2022)

R: KELLER, Paul. Six Sigma demystified: A self-teaching guide. McGraw-Hill, 2011.

R: MORGAN, John; BRENIG-JONES, Martin. Lean Six Sigma for Dummies. John Wiley & Sons, 2021.

A: GEORGE, Michael L., et al. Lean six sigma pocket toolbook. McGraw-Hill Professional Publishing, 2004.

A: LIKER, The Toyota Way, Second Edition: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer. McGraw-Hill Professional Publishing, 2020.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Aktivita na seminářích, online testy, seminární práce, zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Six Sigma (základy a historie přístupu, zaměření metodiky a možnosti aplikace), aplikace Six Sigma ve výrobě a v poskytování služeb

Vztah Six Sigma a Lean Management, propojení cílů projektů Six Sigma se strategií organizace

Základní popis metodiky DMAIC

DEFINE - volba projektu pro aplikaci Six Sigma, tvorba projektového týmu a plánování projektu

DEFINE - analýza zainteresovaných stran (analýza vztahů, matice vlivu, volba komunikační strategie pro jednotlivé zainteresované strany)

DEFINE - určování hlasu zákazníka (VOC) a identifikování CTQ (Critical to Quality)

DEFINE/MEASURE - mapování procesu

MEASURE - způsobilost procesu, určování příčin, identifikace kořenových příčin

MEASURE - plánování shromažďování dat, realizace shromažďování dat (typy dat, formuláře pro sběr dat, operační definice pro měření a monitorování, zajištění a ověření validity dat)

ANALYZE - analýza dat (grafická analýza, korelace a regresní analýza, testování hypotéz), ověření správnosti identifikace kořenových příčin

IMPROVE - návrh řešení, stanovení priorit a volba varianty řešení

IMPROVE - implementace zlepšení

CONTROL - plánování kontroly procesu a potvrzení správnosti řešení v rámci zlepšování procesů (SPC - Statistical Process Control - regulační diagramy)

uzavření projektu Six Sigma

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Activity at seminars, online tests, seminar work, exam

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 1.1 30
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 26
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha