PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Administration and Urban Planning - AM501058
Anglický název: Administration and Urban Planning
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (26.01.2022)
Kurz je zaměřen na popis rozhodování ve veřejných funkcích, dobrou správu, plánování, módy rozhodování – v klidu a krizi. Diskutována jsou specifika českého systému rozhodovacích mechanismů a mantinelů rozhodování ve veřejné správě, v malých a velkých městech. Cvičení jsou koncipována jako diskuzní semináře či samostatné nebo skupinové práce studentů orientované na praktické úkoly z praxe.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (26.01.2022)

Studenti budou rozumět podstatě rozhodovacího procesů ve společenských systémech. Budou chápat rozhodování, správu a plánování jako formy rozhodování společenských systémů. Budou umět rozlišit módy rozhodování, základní oblasti veřejné správy a též mantinely rozhodování v těchto oblastech. Seznámí se s největšími aktuálními problémy správy velkých měst (na příkladu Prahy) a budou schopni nalézat možná řešení.

Literatura -
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (26.01.2022)

HUDEČEK, T. (2019): Řízení a správa města (Kniha druhá – Dobrá správa města v podmínkách České republiky). Praha: IPR. 123 s. ISBN 978-80-88377-04-7

HUDEČEK, T. (2019): Řízení a správa města (Kniha třetí – Správa a krizové řízení Prahy v letech 2012–2014). Praha: IPR. 155 s. ISBN 978-80-88377-18-4

Douglas T. Yates, Jr. (1978): The Ungovernable City: The Politics of Urban Problems and Policy Making. Mass: MIT Press. 238 s. ISBN 978-0262740135

Sylabus -
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (26.01.2022)

1. Seznámení se s kurzem a jeho zaměřením, diskuze aktuálních témat hl. m. Prahy

2. Úvod do problematiky, základní pojmy a definice, provazby s dalšími předměty

3. Základní oblasti, mantinely a úloha správy města

4. Základní rozdíly správy malého a velkého města

5. Vrstevnatost samosprávy velkého města

6. Složitost administrativy velkého města

7. Ekonomika a rozpočtování

8. Plánování a strategie rozvoje

9. Rozvoj území – základní nástroje

10. Hustota a ekonomika

11. Aktuální problémy správy hl. m. Prahy

12. Reforma politiky rozvoje území hl. m. Prahy v letech 2011-2014 a hodnocení

13. Krizové řízení ve veřejné správě

14. Diskuze řešení aktuálních témat z pozice správce města

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (26.01.2022)

Zápočet bude udělen za aktivní účast na cvičeních a vypracování samostatných prací v odpovídající úrovni. Známka bude udělena na základě ústní zkoušky z probírané látky.

 
VŠCHT Praha