PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Simulation of Refinery Processes - AP215006
Anglický název: Simulation of Refinery Processes
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Maxa Daniel Ing. Ph.D.
Záměnnost : P215006
Anotace -
Předmět je zaměřen na využití rozšířeného software pro simulaci chemicko-technologických procesů Aspen Hysys při řešení rafinérských a petrochemických provozů. Zahrnuje úvod a seznámení s podstatnými částmi programového balíku, dále řešení specifických operací využívaných ve zpracování ropy. Výuka je vedena formou workshopu s podstatným podílem samostatné práce studenta. Součástí workshopu je vyřešení projektu, jehož zaměření je voleno podle technologické specializace studenta.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou po absolvování předmětu umět využít možnosti moderních softwarových nástrojů pro modelování a simulaci chemicko-technologických procesů za účelem sledování vlivu procesních parametrů na výtěžky, kvalitu produktů a další proměnné, či optimalizaci vybraných parametrů procesu.

V rámci řešení projektového výpočtu se naučí samostatně modelovat jednodušší technologickou jednotku, získávat a ověřovat vstupní data, volit vhodné výpočetní metody a použít sestavený model pro návrh řešení technologických problémů nebo optimalizační úlohy.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z - Babu, B.V.: Process Plant Simulation, Oxford University Press, 2004, ISBN: 978-1-61583-070-1

D - Ai-Fu Chang, Kiran Pashikanti, and Y. A. Liu: Refinery Engineering; Integrated Process Modeling and Optimization. Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, 2012. ISBN: 978-3-527-33357-8

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

Workshop, práce na samostatném projektu

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

První část předmětu zahrnuje seznámení s možnostmi využití simulačního software v oblasti rafinérských procesů a průmyslu zpracování paliv. Diskutovány jsou možnosti SW pro použití v jednotlivých fázích návrhu, projektování, provozu a optimalizaci výrob. Následující část je věnována praktickému osvojení použití simulátoru pro řešení elementárních úloh s vazbou na znalosti v oblasti chemického inženýrství, fyzikální chemie a dalších disciplín. Poslední část výuky je věnována řešení projektu zaměřeného na vybraný technologický proces. Cílem je projít jednotlivé fáze projektu, od zadání, přes získání a ověření nezbytných vstupních dat, návrh schématu procesu, případně jeho variant, volba zjednodušení, vlastní simulace, případně řešení optimalizační úlohy či návrhu úpravy procesu za účelem zvýšení kapacity či kvality produktů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Účast na workshopu

Vypracování a prezentace projektu

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha