PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Application of new technologies to the development of the current oil refineries - AP215008
Anglický název: Application of new technologies to the development of the current oil refineries
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kittel Hugo Ing. Bc. CSc., MBA
Záměnnost : P215008
Anotace -
Předmět je zaměřen na plánování, optimalizaci provozu a technologický rozvoj reálných rafinerií. Opírá se obecně o využití metody lineárního programování, speciálně o použití software společnosti AspenTech PIMS. Zabývá se nezbytnými vstupními daty k uvedenému účelu, postupem výpočtu, obsahem, interpretací a využitím výsledků. Výuka je vedena převážně formou workshopu, s podstatným podílem samostatné práce studenta nebo malé skupiny studentů. Součástí workshopu je pro zadané portfolio a množství produktů navržení vlastní rafinérie a optimalizace jejího provozu.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti po absolvování předmětu pochopí roli optimalizačních metod založených na lineárním programování při plánování, provozu, optimalizaci a rozvoji rafinérií. Seznámí se s různorodými vstupními daty, které jsou nezbytné pro zadání výpočtu a zdroji těchto dat. Naučí se interpretovat a využívat výsledky výpočtů způsobem uplatňovaným při podnikání v rafinérském průmyslu. Ověří si citlivost výsledků provozování rafinérie na změny vybraných vstupních dat. V rámci samostatného projektu si pro zadané portfolio a množství produktů navrhnou vlastní rafinérii a optimalizují její provoz (technologie, kapacity atd.). Aktivity na samostatném projektu se maximálně přiblíží skutečným činnostem při tvorbě operativních plánů, podnikatelského záměru nebo při tvorbě rozvojového plánu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: JALAL A: Geting Started with ASPEN PIMS. https://www.scribd.com/doc/101451335/Getting-Strated-With-Aspen-PIMS-1st-Ed

D: Kittel H.: How linear programming helps to develop the Czech Refining Co. Proceedings of the APROCHEM 2006 conference, presentation #163. 24. - 26.4.2006, Hotel Devět skal, Milovy.

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (27.11.2018)
Studijní opory -

Aktuální dokumentace k software (AspenTech PIMS)

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

• Frontální výuka teoretických základů lineárních programování a optimalizace návrhu a provozu rafinérií (30 %)

• Workshop k zadání projektu a výsledkům výpočtů (20 %)

• Aktivita na samostatném / skupinovém projektu a související konzultace (50 %)

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

První část předmětu zahrnuje úvod do plánování, optimalizace a technologického rozvoje rafinerií a do role optimalizačního softwaru v těchto činnostech. Dále obsahuje seznámení s principy lineárního programování. Další část předmětu je zaměřena na strukturu software AspenTech PIMS, zdroje, formáty a postupy zadávání vstupních dat a interpretaci výsledků. Podstatná část výuky je věnována speciálnímu projektu - navržení vlastní rafinerie nezbytné k zajištění produkce daného portfolia a množství produktů a optimalizace této produkce (maximalizace zisku rafinérie). Důležitou součástí výuky představuje i porovnání výsledků různých návrhů rafinérie, diskuse použitých premis k optimalizaci a obhajoba implementovaného řešení.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Vstupní požadavky -

Nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

• Účast na jednotlivých přednáškách a seminářích.

• Vypracování a prezentace samostatného projektu a účast na diskusi výsledků z různých souběžných podobných projektů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha