PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Reducing air emissions from industrial processes and energy generation - AP216002
Anglický název: Reducing air emissions from industrial processes and energy generation
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Skácel František doc. Ing. CSc.
Záměnnost : P216002
Anotace -
Předmět se zabývá principy aplikovanými při snižování emisí do ovzduší u vybraných technologií včetně produkce elektrické energie a tepla. Proces snižování emisí do ovzduší probíhá v jednotlivých technologických uzlech, kde jsou posuzovány možnosti aplikací příslušných chemickotechnologických operací vedoucích k separaci polutantů dané technologie. Environmentální technologie jsou nakonec popsány bilančními tabulkami, kde jsou zachyceny hmotnostní a tepelné proudy celé technologie. Nakonec jsou porovnávány různé environmentální technologie ochrany ovzduší jak z hlediska účinnosti, tak podle ekonomických kritérií.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Pracovat s konkrétním technologickým schématem dané environmentální technologie.

Určit na základě hmotnostní bilance prcesu klíčové tecnologické proudy.

Specifikovat technologické podmínky, mající významný vliv na účinnost separace polutantů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Deskriptory -

technologie ochrany ovzduší, polutant, technologický proud, hmotnostní bilance, tepelná bilance, separační proces, účinnost

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z:Warnatz J., Maas U., Dibble R.W., Combustion, New York,1999,3-540-65228-0

Z:Moser et al.Cleair Liquor Organic Acid Flue Gas Desulphurisation System.,U.S. Patent No.5.770.164.June 1998 Chemical Engineering Science.

Z:Frandsen J.B.W., Kiil S., Johnsson J.E., Optimisation of a Wet FGD Pilot Plant Using Fine Limestone and Organic Acids, 2001 Matos, Manuel A.

Z:Córdoba P., Status of Flue Gas Desulphurisation (FGD) systems from coal-fired power Plants: Overview of the physic-chemical control processes of wet limestone FGDs.Fuel. March 2015

D: Petrovic MM et al. Proceedings of ecos 2016 - The 29th International Conference on Efficiency. June 19-23, 2016, Portorož. Slovenia

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (27.11.2018)
Metody výuky -

Jednou týdně 2 hodiny přednášek a 1 hodina cvičení.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

Oblasti výuky:

Legislativa v ochraně ovzduší,principy separace tuhých znečišťujících látek z odpadních plynů, polutanty ze spalovacích procesů, mokrá vápencová technologie odsiřování spalin, model procesu absorpce SO2 do vápencové suspenze, aparáty environmentálních technologií, soudobé procesy odsiřování spalin, výzkum procesů odsiřování spalin, denitrifikační technologie v ochraně ovzduší,spalovny odpadů z hlediska tvorby a separace polutantů, příklady použití procesů absorpce, adsorpce a katalýzy, biofiltry a biopračky, principy funkce autokatalyzátorů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Vstupní požadavky -

Chemické inženýrství I.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Pro úspěšné zakončení předmětu je nejprve zapotřebí dosáhnout alespoň 50 bodů v zápočtovém testu a splnit písemnou část zkoušky na více než 50 bodů. Dále je nutné složit úspěšně ústní část zkoušky.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha