PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Natural Gas Processing and Utilization - AP216005
Anglický název: Natural Gas Processing and Utilization
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P216005
Anotace -
Cílem předmětu je studenty podrobně seznámit s hlavními tématy zpracování a využití zemního plynu. Vedle náhledu do problematiky vzniku zemního plynu předmět popisuje úpravu vytěženého zemního pro potřeby přepravní soustavy. Předmět se zároveň věnuje stavovým a transportním vlastnostem přepravovaného zemního plynu spolu s kvalitativním a kvantitativním měřením na předávacích stanicích. V neposlední řadě je předmět zaměřen na využití zemního plynu jako chemické suroviny a jeho využití pro výrobu kapalných uhlovodíků.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti po absolvování předmětu budou rozumět technologiím těžby a úpravy zemního plynu, zařízením pro kvalitativní a kvantitativní měření zemního plynu na předávacích stanicích. Zároveň si osvojí teoretické i přímo prakticky aplikovatelné znalosti využití zemního plynu jako chemické suroviny a pro výrobu kapalných uhlovodíků.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: Kidnay A. J. a kol.: Fundamentals of natural gas processing, CRC Press, 2011.

Z: Mokhatab S. a kol.: Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Gulf Professional Publishing, 2015.

D: Wang X., Economides M.: Advanced Natural Gas Engineering, Gulf Publishing Company, 2009.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní opory -

http://www.gerg.eu/

https://www.igu.org/

http://www.eurogas.org/

http://www.gastechnology.org/

https://www.prci.org/

https://www.oxfordenergy.org/

http://www.cedigaz.org/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky vyučujícího, vypracovaný projekt na vybrané téma zahrnující samostudium.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

První blok předmětu se věnuje tématům popisující získávání zemního plynu a jeho následnou úpravu a v této souvislosti se věnuje a) teoriím vzniku zemního plynu, jeho následné migrace a akumulace, b) těžbou zemního plynu, c) úpravou zemního plynu pro potřeby přepravní soustavy, d) nekonvenčními zdroji zemního plynu a e) zkapalňováním zemního plynu.

Druhý blok předmětu se zaměřuje na popis využití zemního plynu v přepravní soustavě a pokrývá témata f) stavové a transportní vlastnosti zemního plynu, g) výpočet kompresibilitního faktoru, h) kvalitativní a kvantitativní měření zemního plynu na předávacích stanicích, i) Odorizaci zemního plynu.

Třetí blok předmětu je věnován chemickému využití zemního plynu jako chemické suroviny. V této souvislosti se zaměřuje j) přeměnu zemního plynu na kapalné uhlovodíky, k) výrobu syntézního plynu, l) přímou a nepřímou výrobu chemických surovin.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Vstupní požadavky -

Žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška a vypracovaný projekt

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha