PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fuels utilization for energy production - AP216006
Anglický název: Fuels utilization for energy production
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Tekáč Viktor Ing. Ph.D.
Záměnnost : P216006
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami látkové a energetické bilance při spalování všech druhů paliv. Dále se předmět zabývá chemickou rovnováhou a chemickou kinetikou spalovacích reakcí a reakcí vedoucích ke vzniku látek znečišťující životní prostředí. Předmět se dále věnuje moderním nízkoemisním technologiím energetického využití paliv.
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (29.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou ovládat pokročilé postupy energetického využití všech druhů paliv s důrazem na minimalizaci vlivu na životní prostředí. Zároveň si osvojí exaktní výpočetní postupy energetické a látkové bilance spalovacích procesů.

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (29.11.2018)
Literatura -

Z: Chung K. Law: Combustion Physics, Cambridge University Press, Cambridge and New York 2006, ISBN 0-521-87052-6

D: Ashwani K. Gupta and David G. Lilley (Editors): High Temperature Air Combustion, CRC Press, Boca Raton 2003, ISBN 0-8493-1036-9

D: Glassman I. and Yetter A. R.: Combustion (4rd ed.), Elsevier, Oxford 2008. ISBN 0-12-088573-2

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (29.11.2018)
Studijní opory -

http://www.chemked.com/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky vyučujícího, vypracovaný projekt na vybrané téma zahrnující samostudium.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

První blok předmětu se věnuje a) chemické rovnováze a chemické kinetice spalovacích reakcí, b) reakčním mechanismům oxidace paliv, c) reakčním mechanismům vzniku znečišťujících látek, d) moderní využití paliv.

Druhý blok předmětu pokrývá témata e) technologie - snižování emisí oxidů dusíku (selektivní katalytická redukce), f) těkavých organických látek (nízkoteplotní katalytické spalování), g) technologie s recirkulací spalin, h) technologie chemické smyčky, i) technologie oxy-combustion.

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (29.11.2018)
Vstupní požadavky -

žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (29.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška a vypracovaný projekt.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha