PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Environmental Risk Assesment - AP240003
Anglický název: Environmental Risk Assesment
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Janků Josef doc. Ing. CSc.
Záměnnost : P240003
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Úloha vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnostní inženýrství a systematický přístup ke zvyšování bezpečnosti. Nehodovost a statistika ztrát. Modely rizikových situací. Metodologie hodnocení rizika v chemickém průmyslu a hodnocení ekologického rizika. Zákony "O prevenci závažných havárií", "O integrovaném záchranném systému" a další zákony.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studenti budou umět:

Využít svých nabytých znalostí principů bezpečnosti práce a prevence pracovních úrazů v chemických provozech

Připravit bezpečnostní plány chemického provozu

Aplikovat základní a pokročilé metodologie hodnocení rizika v chemickém průmyslu a obdobných provozech

Literatura -
Poslední úprava: Janků Josef doc. Ing. CSc. (21.12.2020)

D: Christian Kirchsteiger: Risk assessment and management in the context of the Seveso II Directive, Elsevier 1998

D: Crowl, D.A., Louvar, J.F., Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications. 2. vyd, Prentice Hall 2001. ISBN: 0130181765

D: Encyclopedia of Environmental Science and Engineering, páté vydání, ed. J.R. Pfafflin, E.N. Ziegler, CRC press, Boca Raton, 2006

D: Zákony: 350/2011Sb., o chemických látkách a chemických směsích,

59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

http://uchop.vscht.cz/ke-stazeni/materialy

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Přednášky, konzultace, samostudium

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce

Nehodovost a statistiky ztrát

Metodologie hodnocení pracovního rizika, Prevence nehod a havárií

Největší a nejznámější havárie ve světě

Vliv hospodářské činnosti na životní prostředí, Principy bezpečnosti práce a prevence pracovních úrazů

Toxikologie, průmyslová hygiena a obecná strategie bezpečnosti práce

Systematický přístup ke zvyšování bezpečnosti, zákony CR

Hodnocení ekologického rizika

Modely rizikových situací (Checklist Analysis, PHA, What-if..,..)

Metodologie hodnocení rizika v chemickém průmyslu (Event Tree a Faul Tree)

Systematické postupy stanovení rizika procesu (HAZOP)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Ústní zkouška nebo hodnocená prezentace na určené téma

 
VŠCHT Praha