PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Molecular Mechanisms of Bacteria-Host Interactions - AP320002
Anglický název: Molecular Mechanisms of Bacteria-Host Interactions
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šebo Peter prof. Ing. CSc.
Záměnnost : P320002
Anotace -
Předmět je zaměřen na buněčnou a molekulární biologii a imunologii interakcí patogenních baktérií s hostitelským organismem a manipulaci anti-infekční imunity hostitele. Specificky je pojednáno o regulaci genové exprese a genové výbavě bakteriálních patogenů. Podrobně jsou probírány mechanismy úniku bakterií před imunitou hostitele a působení adhesinů, toxinů a dalších faktorů virulence. Koncepty interakcí patogen-hostitel jsou podrobně demonstrovány na vybraných příkladech patogenů savců a člověka.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti získají pokročilé znalosti z oblasti bakteriologie, antiinfekční imunity, mechanismů virulence patogenů a buněčné biologie působení bakteriálních toxinů. Praktické využití získaných poznatků se nabízí v oblasti vědecké práce a při praktickém stanovení původců infekcí a kontaminantů potravin a klinické diagnostice infekčních onemocnění, nebo při vývoji nových očkovacích látek.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Literatura -

Z: Votava M.: Lékařská Mikrobiologie Obecná. Neptun 2005, 2. vydání. ISBN-10: 80-86850-00-5

D: Macela A. a kol.: Infekční Choroby a Intracelulární parasitismus Baktérií. GRADA 2006, ISBN 80-247-0664-4

Z: Brenda A. Wilson,‎ Abigail A. Salyers,‎ Dixie D. Whitt,‎ Malcolm E. Winkler: Bacterial Pathogenesis: A Molecular Approach, 3rd edition 2010 ASM Press, ISBN-13: 978-0632037759

Z:Kenneth Murphy, Casey Weaver: Janeway's Immunobiology, Ninth Edition (Immunobiology: The Immune System (Janeway), 2017, Garland Science, ISBN-13: 978-0815345053

D:Goering R., Dockrell H., Roitt I., et al.: Mims' Medical Microbiology, 2012, ELSEVIER, ISBN 9780808924401, 9780702056635.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Studijní opory - angličtina

https://l125lsx.mbu.cas.cz/BacPatho/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Sylabus -

1. Ko-evoluce bakteriálních patogenů s hostiteli a základní koncepty jejich interakci

2. Imunitní systém savců a antiinfekční slizniční a systémová imunita

3. Genová výbava bakteriálních patogenů, horizontální přenos genů a regulace genové exprese

4. Mikrobiální orgán savců – mikrobiom hostitele a jeho role ve zdraví a nemoci

5. Základní kategorie faktorů virulence a dráhy pro jejich sekreci přes bakteriální membrány

6. Typy a molekulární mechanismy působení bakteriálních toxinů na buněčné úrovni

7. Dráhy a mechanismy průniku intracelulárních patogenů do hostitelských buněk

8. Experimentální systémy pro studium interakce patogen-hostitel a vyhledávání genů podmiňujících tyto interakce

9. Základní typy očkovacích látek a způsoby jejich vývoje a přípravy

10. Mechanismy virulence patogenů rodů: Bordetella, Mycobacterium, Neisseria, Listeria

11. Corynebacterium diphteriae, Streptococcus pyogenes a Staphylococcus aureus.

12. Clostridium botulinum, perfrigens, tetani, B. cereus, Helicobacter pylori.

13. Ricketsia, Francisella, Coxiella, Neisseria, Listeria, Borrelia, Mycoplasma, Chlamydia

14. Yersinia, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae. Escherichia coli, EPEC, ETEC, UPEC, NMEC.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Studijní prerekvizity

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
 
VŠCHT Praha