PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Trace element analysis of biological samples - AP323005
Anglický název: Trace element analysis of biological samples
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Koplík Richard prof. Dr. Ing.
Záměnnost : P323005
Anotace -
Cílem předmětu je studenty podrobně seznámit s možnostmi a omezeními současných analytických metod prvkové analýzy biologických vzorků a se zásadami jejich používání. Výuka je soustředěna na problémy stopové analýzy, techniky odběru a úpravy vzorků, zakoncentrování analytů a na moderní metody stanovení stopových prvků. Důraz je kladen na souvislosti mezi složením a povahou vzorku a předpokládaným obsahem a vlastnostmi analytu, které determinují chování analytu během jednotlivých fází analytického procesu. Výklad problematiky je veden tak, aby student po absolvování dokázal samostatně volit v daných okolnostech nejvhodnější metodu, která poskytne objektivní výsledky. Předmět se navíc věnuje i chemickým formám stopových prvků v biologických materiálech a metodám speciační analýzy stopových prvků v potravinách a jiných biologických materiálech.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti po absolvování předmětu budou rozumět podstatě hlavních analytických metod prvkové analýzy, budou znát zásady práce ve stopové analýze a získají klíčové kompetence k provádění těchto analýz s využitím různých analytických metod. Studenti budou schopni předpovědět možné rušivé vlivy při aplikaci jednotlivých analytických metod prvkové analýzy v konkrétních případech, navrhnout způsob řešení problému, vybrat vhodný způsob přípravy vzorku k analýze a metodu měření a její základní podmínky s ohledem na vlastnosti analytu a povahu vzorku.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

Z Aras N.K., Ataman O. Y.: Trace Element Analysis of Food and Diet, RSC Publishing , Cambridge, UK, 2006, ISBN 0-85404-576-7

D Comprehensive Analytical Chemistry Vol. 30, 1996 (editor R. Lobinski), ISBN 978044482368-7; Vol 33, 2000 (editor J.A. Caruso) ISBN 9780444500472; Vol 41 (editor Z. Mester) ISBN 9780444511010, Elsevier

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní opory -

http://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/jaas/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Sylabus -

Výklad je rozdělen do tří bloků (okruhů).

První blok se soustřeďuje na základní východiska a podmínky analýzy stopových prvků a zahrnuje a) obecné problémy stopové analýzy, b) strategii odběru vzorů, c) přípravu vzorků k analýze (rozklad a alternativní postupy) a d) metody zakoncentrování a separace stopových prvků.

Druhý blok je soustředěn na různé instrumentální metody stanovení stopových prvků a zahrnuje části e) atomová absorpční spektrometrie, f) metody generování těkavých sloučenin stopových prvků, g) principy optické emisní spektrometrie včetně ICP-OES a jejího použití, h) princip a použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) a i) principy elektrochemických metod.

Třetí blok se věnuje chemickým formám stopových prvků v biologických materiálech a metodám jejich stanovení a zahrnuje témata j) separační techniky ve speciační analýze a k) použití ICP-MS ve speciační analýze.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Vstupní požadavky -

Nejsou.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
 
VŠCHT Praha