PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Recent trends in isolation and separation methods - AP323008
Anglický název: Recent trends in isolation and separation methods
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Poustka Jan prof. Dr. Ing.
Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P323008
Anotace -
Předmět je zaměřen na principy a pokročilé aplikace moderních izolačních a separačních metod včetně některých typů detekce. Metody jsou probírány s ohledem na praktické aspekty a problémy, se kterými se jejich uživatel běžně setkává. Rámec studovaných metod: izolace v plynné, kapalné, nadkritické a tuhé fázi; plynová a kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1. Principy, způsoby technické realizace a aplikační potenciál metod přípravy vzorku

2. Principy, způsoby technické realizace a aplikační potenciál metod plynové a kapalinové chromatografie včetně aplikace konvenčních detektorů

3. Principy, způsoby technické realizace a aplikační potenciál metod hmotnostní spektrometrie založených na různých principech separace iontů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

Grob, R.L. (Editor) : Modern Practice of Gas Chromatography, J.Wiley&Sons, Inc., NY, USA, ISBN 0-471-59700-7, 1995

Dean, J.R.: Extraction Methods for Environmental Analysis, J.Wiley&Sons, Ltd., Chichester, Anglie, ISBN 0-471-98287-3, 1998

Pawliszyn, J.: Solid phase microextraction: Theory and Practice. Wiley-VCH, Inc. . NY, USA, ISBN 0-471-19034-9, 1997

Willoughby, R., Sheehan, E., Mitrovich, S.: A Global View of LC/MS: How to Solve Your Most Challenging Analytical Problems, Global View Publishing, Pittsburg, Pennsylvania, USA, 1998.

Snyder,L.R., Kirkland, J.J., Glajch, J.L.: Practical HPLC Method Development, J.Wiley&Sons, Inc., NY, USA, ISBN 0-471-00703-X, 1997

Rood, D.: A Practical Guide to the Care Maintenance and Troubleshooting of Capillary Gas Chromatographic Systems, Hüthig GmbH, Heidelberg, Německo, ISBN 3-7785-2319-8, 1995

Odborné časopisy

Poslední úprava: Poustka Jan (26.06.2024)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Poustka Jan (13.09.2023)
Metody výuky -

Přednášky, konzultace, samostudium.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu.

Poslední úprava: Poustka Jan (13.09.2023)
Sylabus -

1. Přehled analytických metod a technik v analytických postupech

2. Izolační metody v plynné fázi - purge & trap (PT), head space (HS)

3. Extrakce tekutinou v nadkritickém stavu (SFE)

4. Extrakce kapalinou - techniky: kapalina-kapalina (LLE), kapalina-pevná látka (LSE)

5. Extrakce kapalinou při zvýšené teplotě a tlaku (ASE, MASE)

6. Extrakce tuhou fází (SPE), mikroextrakce tuhou fází (SPME)

7. Extrakce disperzní tuhou fází (MSPD, QuEChERS)

8. Adsorpční chromatografie (LSC), gelová permeační chromatografie (GPC)

9. Plynová chromatografie – parametry, separační proces, nástřikové techniky, kolony, detektory, GCxGC

10. Kapalinová chromatografie – parametry a separační proces, kolony, detektory

11. Hmotnostní spektrometrie – ionizace, hmotnostní analyzátory, interpretace spekter

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Vstupní požadavky -

Základní znalosti oborů: obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkouška - písemný test.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
 
VŠCHT Praha