PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry - Simulation and Fitting - AP402009
Anglický název: Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry - Simulation and Fitting
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P402009
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Tento předmět rozšiřuje teoretické znalosti o používaných analytických metodách a zpracování získaných výsledků prostřednictvím matematické simulace výsledků daných experimentů z oblasti analýzy na mokré cestě (titrace klasické i instrumentální) i instrumentální analýzy (spektroskopie, extrakce, chromatografie) s cílem prohloubení znalosti o možných zdrojích nejistot a systematických chyb výsledků jednotlivých měření. Teoretický výklad (1/3 rozsahu) je doplněn samostatnou prací na zadaných projektech a individuálními konzultacemi nad jejich řešením. K výkladu a řešení budou používány dostupné programy, především MS Excel, ale také Matlab/Octave, příp. R statistics.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Studenti budou umět

  • kvalitativně i kvantitativně popsat složení vodného systému ovlivněného protolytickými, komplexotvornými, srážecími a redoxními rovnováhami
  • navrhovat a vyhodnotit experiementy k získání podmíněných konstant stability komplexů a informace o jejich stechiometrii
  • využít matematické modely k fitování experimentálních dat, dekonvoluci překývajících se signálů a odhadu nejistot parametrů modelu

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

D: Šůcha,L.-Kotrlý,S.: Teoretické základy analytické chemie, SNTL/ALFA, Praha 1971, 329 s.

D: James N. Butler: Ionic Equilibrium: Solubility and pH Calculations, Wiley, 1998, ISBN 0-471-58526-2

D: Burgot, J-L: Ionic Equilibria in Analytical Chemistry, Springer, 2012, ISBN 978-1-4419-8382-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Připravené excelovské sešity

Prezentace dodané na přednáškách

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Samostatná práce na zadaných projektech, konzultace.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

1. Grafické zobrazení rovnováh ve vodných roztocích (acidobazické, komplexotvorné, srážecí, redoxní) - konstrukce a využití diagramů

2. Titrační křivky - vyhodnocení bodu ekvivalence

3. Prokládání experimentálních hodnot - metody simulace pro odhad nejistot parametrů použitého modelu vč. dekonvoluce překrývajících se signálů

4. Projekt 1: Titrační křivka směsi kyselin vč. vícesytných, pufry

5. Projekt 2: Speciace ve vodném roztoku za přítomnosti komplexotvorného a srážecího činidla

5. Projekt 3: Příprava experimentu ke stanovení podmíněných konstant stability komplexů různých stechiometrií

6. Projekt 4: Fitování zadaných dat teoretickým modelem - odhad parametrů modelu vč. nejistot

7. Projekt 5: Vyhlazování a dekonvoluce přerývajících se pásů - vliv použité techniky na nejistoty získaných parametrů

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Znalost principů a metod analytické chemie v rozsahu magisterského studia v oboru analytické chemie. Znalost práce s tabulkovým procesorem (např. MS Excel).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Základní přehled o klasických a instrumentálních metodách analýzy na bakalářské úrovni (minimálně v rozsahu předmětů Analytická chemie I. a Analytická chemie II.).

Zběhlost v použití programu MS Excel (minimálně v rozsahu předmětu Počítačové praktikum).

 
VŠCHT Praha