PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Statistical Thermodynamics - AP403002
Anglický název: Statistical Thermodynamics
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Malijevský Alexandr doc. Mgr. Ph.D., DSc.
Heyda Jan RNDr. Mgr. Ph.D.
Bendová Magdalena Ing. Ph.D.
Záměnnost : D403001, P403002
Anotace -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (03.09.2019)
Cílem předmětu je seznámit Ph.D. studenty s klíčovými kapitolami statistické mechaniky, její podstaty a jejího využití pro pokročilé výpočty termodynamických a strukturních vlastností mnohočásticového systémů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Studenti porozumí podstatě statistického pohledu na mnohočásticové systémy a naučí se, jak na základě tohoto přístupu předvídat makroskopické zákonitosti ze znalosti interakčních vlastností mikroskopických částic.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Z: A. Malijevský: Lekce ze statistické termodynamiky, Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2009.

D: B. Widom: Statistical Mechanics (A concise introduction for chemists), Cambridge university press, Cambridge 2002.

D: J.-P. Hansen a I.R. McDonald: Theory of simple liquids, 3rd Edition, Elsevier, Amsterdam 2006.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Nejsou.

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Klasická přednáška resp. samostudium.

Sylabus -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (04.09.2019)

1) Matematická statistika, obecné pojmy. Střední hodnota, fluktuace, korelace.

2) Statisticka rozdělení: Binomické, Poissonovo, normální.

3) Fundamentální teorém statistické mechaniky. Ergodická hypotéza. Časové versus souborová střední hodnota.

4) Mikrokanonický soubor. Statistická entropie. Podmínky rovnováhy.

5) Kanonický soubor. Boltzmannův faktor a partiční funkce.

6) Viriální a ekvipartiční teorém.

7) Grand-kanonický soubor.

8) Ideální krystal (Einsteinův model, Debyeův model)

9) Model neinteragujících molekul. Vibrační a rotační stupně volnosti.

10) Neideální plyn. Korelační funkce.

11) Teorie integrálních rovnic.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Fyzikální chemie v rozsahu bakalářských kurzů

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha