PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bioreactors - AP409003
Anglický název: Bioreactors
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P409003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět slouží zejména k získání širšího rozhledu v problematice bioreaktorů. Studenti jsou seznámeni se stavbou buňky, její strukturou a funkcemi, se základními buněčnými pochody, buněčnou energetikou, typy buněčných produktů atd. V další části je probírána kinetika enzymových reakcí - enzymová inhibice, jedno- a vícesubstrátová kinetika, kinetika allosterických enzymů a enzymových kaskád. Navazuje popis různých typů růstových kinetik pro biomasu a přehled typů mikrobiálních interakcí. Studenti jsou seznámeni s vytvářením matematického/bilančního popisu běžných typů bioreaktorů s volnými enzymy, imobilizovanými enzymy a bioreaktorů s buňkami. Zvláštní důraz je kladen na popis transportu hmoty, tepla a reakčních dějů ve vícefázových fermentorech. Další část předmětu je věnována přehledu procesů získávání rozmanitých mikrobiálních produktů. Závěrem jsou předneseny principy vybraných DNA a proteinových technologií, například metody sekvenace DNA, amplifikace DNA, vytváření rekombinantních proteinů nebo mono/polyklonálních protilátek, principy imunoanalýzy atd. Předmět je pouze přednášen a zakončen ústní zkouškou. V průběhu semestru vypracovává každý student přednášku na zvolené téma.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v problematice bioreaktorů.

Rozumět transportním a reakčním dějům probíhajícím v nejrůznějších typech bioreaktorů s enzymy a buňkami.

Zapisovat a řešit matematické modely bioreaktorů.

Orientovat se v moderních DNA a proteinových technologiích.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Literatura -

Blanch H.W., Clark, D.S., Biochemical Engineering, 2nd edition, Marcel Dekker, 1997, 0-8247-0099-6.

Harrison R.G., Todd P., Rudge S.R., Petrides D.P., Bioseparations science and engineering, 2nd edition, Oxford University Press, 2015, 978-0-19-539181-7.

Villadsen J., Lee S.Y., Nielsen J., Stephanopoulos G. (eds.), Fundamental Bioengineering, Wiley-Blackwell, 2016, 978-3527336746.

Alberts B. et al., Essential Cell Biology, 5th edition, Garland Science, 2019, 978-0-393679533.

Poslední úprava: Přibyl Michal (04.05.2022)
Studijní opory -

Nejsou.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Sylabus -

1. Typy buněk, eukaryotní a prokaryotní buňky, struktura buněk, chemické složení buněk, od DNA k proteinu, fáze

buněčného cyklu, získávání energie buňkami, energetika mikrobiálního růstu.

2. Rozdělení enzymů, enzymové reakce, kinetika enzymových reakcí, inhibice enzymů, vliv pH, iontové síly, teploty.

3. Imobilizované enzymy a mikrobiální buňky, metody imobilizace, vliv imobilizace na kinetiku enzymových reakcí.

4. Transport hmoty v systémech s imobilizovanými biokatalyzátory, limitující děje.

5. Kinetika mikrobiálního růstu a produkce metabolitů, modely mikrobiálního růstu.

6. Pohyb buněk a chemotaxe, matematický model chemotaxe v prostorově jednorozměrném systému.

7. Typy mikrobiálních interakcí, matematické modely mikrobiálních interakcí, soutěžení a vliv chemotaxe, systémy dravec-kořist.

8. Reaktory s enzymy a mikrobiálními buňkami a s enzymy, příklady použití reaktorů, jevy ovlivňující chod reaktorů, ideální chod reaktorů.

9. Přenos hmoty a tepla v bioreaktorech, transport kyslíku a jeho rozpustnost, kLa.

10. Tepelná sterilizace, zařízení pro sterilizaci, koeficient prostupu tepla.

11. Procesy získávání mikrobiálních produktů, separace buněk od kultivačního média, destrukce buněk, metody izolace

produktů, purifikace produktů.

12. Sekvence separačních kroků, ekonomické zásady při separaci buněčných produktů.

13. DNA a proteinové technologie. Sekvenování DNA, amplifikace DNA, cDNA knihovny, genové inženýrství.

14. Rekombinantní proteiny, geneticky modifikované organizmy (postup přípravy, přínosy a rizika, příklady), příprava speciálních proteinů v geneticky

modifikovaných organizmech, příprava monoklonálních a polyklonálních protilátek.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství

Biochemie

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Pro splnění ústní zkoušky musí student úspěšně zodpovědět tři otázky ze seznamu otázek.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
 
VŠCHT Praha