PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Particle Technology - AP409012
Anglický název: Particle Technology
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P409012
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami analýzy a návrhu jednotkových operací v nichž vznikají, zanikají nebo se transformují částice, a se souvisejícími fyzikálními jevy. Jedná se o rozprašovací sušení, aglomeraci, vrstvení, mletí, rozpouštění, mísení, klasifikace, skladování a transport sypkých materiálů. Součástí předmětu je též detailní studium metod používných k charakterizaci částic (statický a dynamický rozptyl světla, statické a tokové vlastnosti částic, morfologie a interní textura částic). Studenti budou též seznámeni se simulačními metodami používanými pro modelování sypkých hmot, konkrétně metodou DEM (Discrete Element Method) a medotou PBM (populační bilance).
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Výstupy studia předmětu

Po absolvování předmětu bude student schopen:

  • pokročilé analýzy a návrhu částicových procesů

  • racionální volby aparátů a jejich systémů

  • interpretace kvalitativních a kvantiativních charakteristik částicových systémů

  • vyuižití simulačních metod pro sypké hmoty
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Literatura -

RR. Holdich, Fundamentals of Particle Technology. Midland Information Technology and Publishing, 2002. ISBN 0-9543881-0-0

M. Rhodes, Introduction to Particle Technology (2nd ed.). John Wiley & Sons Ltd., 2008. ISBN: 978-0-470 -01427-1

J. H. Harker, J. R. Backhurst & J. F. Richardson, Chemical Engineering Vol. 2 (5th ed.). Butterworth-Heinemann, 2013. ISBN 9780750644457

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Studijní opory

Nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Sylabus -

1. charakterizace částic a částicových systémů

2. mechanika sypkých hmot

3. rozprašovací sušení

4. granulace

5. mikronizace a hybridizace

6. dispergace a rozpouštění

7. extruze

8. mikroenkapsulace

9. charakterizace textury

10. pokročilé simulační metody: DEM

11. pokročilé simulační metody: SPH

12. pokročilé simulační metody: PBM

13. případová studie 1

14. případová studie 2

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Vstupní požadavky

Chemické inženýrství III nebo ekvivalent

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
 
VŠCHT Praha