PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Struktura a vlastnosti materiálů - B101007
Anglický název: Structure and Properties of Materials
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB101007, N101008
Je záměnnost pro: AB101007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
V předmětu studenti využijí dosavadní znalosti z Obecné a anorganické chemie k posouzení a vysvětlení vlastností, zejména technologicky zajímavých, inženýrských materiálů. Využijí svých znalostí z problematiky elektronegativit, velikosti atomů, iontů a molekul, vazebných energií, chemických struktur od molekulární až po krystalickou strukturu. Na základě jim známých základních modelů chemické vazby (iontové, kovalentní a kovové) a struktur materiálů (monokrystalická, polykrystalická, nekrystalická) se setkají s potřebou vysvětlit vlastnosti materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Studenti budou umět:

Vysvětlit roli lokalizovaných a delokalizovaných elektronů ve vlastnostech materiálů.

Zdůvodnit zařazení určitého materiálů do krystalochemického kontextu.

Vysvětlit roli poruch ve struktuře materiálů..

Objasnit příčiny mechanických, elektrických, magnetických a optických vlastností rozmanitých materiálů.

Odhadnout vlastnosti jim neznámých nebo vůbec dosud nepoznaných materiálů.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Z:Flemr V., Hájek B.: Struktura a vlastnosti anorganických materiálů, VŠCHT Praha 1988

D:V.S.F. Murty et al.: Structure and Properties of Engineering Materials, McGraw-Hill, 2003

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

http://eso.vscht.cz/predmety/N101005/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

K udělení zápočtu je nutné úspěšně absolvovat souhrnný test. Zkouška je písemná a ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

1. Elektronová struktura anorganických materiálů.

2. Vazba v pevných látkách, vazebné typy a modely.

3. Atomární struktura anorganických materiálů.

4. Faktory ovlivňující koordinaci atomů v pevných látkách.

5. Poruchy krystalové struktury, nekrystalické materiály.

6. Mechanické vlastnosti, vliv typu vazby a atomární struktury.

7. Pevné, žáropevné a tvrdé materiály. Kompozity.

8. Elektrické vlastnosti, vliv typu vazby a atomární struktury.

9. Vodiče, supravodiče, polovodiče dielektrika.

10. Magnetické vlastnosti, vliv typu vazby a atomární struktury.

11. Fero - a ferimagnetika, magneticky měkké a tvrdé materiály.

12. Optické vlastnosti, vliv typu vazby a atomární struktury.

13. Luminofory, lasery, optoelektronické materiály.

14. Hnací síly a mechanismy chemických změn v pevných látkách.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N101005, N403011, N444001 a N413002 nebo N413002A.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Obecná a anorganická chemie I, Matematika I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D. (17.02.2018)

Splnění písemné a ústní části zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha