PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy anorganické chemie - B101010
Anglický název: Basic Inorganic Chemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Garant: Huber Štěpán Ing. Ph.D.
Záměnnost : N101005, N101018, Z101018
Ve slož. prerekvizitě: B110003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Anotace: Přednášky jsou určeny pro posluchače bakalářského oboru "Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl" na FCHT. Cílem je především oživit a rozumně rozšířit základní znalosti z obecné a anorganické chemie, které jsou nezbytné pro návazné studium na VŠCHT. Přednášky jsou doplněny cvičením s důrazem na chemické názvosloví, vyčíslování oxidačně redukčních rovnic a vlastnosti a výrobu frekventovaných anorganických sloučenin.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

anorganickou a obecnou chemii v rozsahu, který je nezbytný pro studium návazných předmětů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literatura -

Z:J.Klikorka a kol.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285

Z:D.Sedmidubský a kol.: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT Praha, 2011, 8070807903

D:F.Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001, 8070804173

D:F.Jursík,Anorganická chemie kovů, VŠCHT Praha, 2003, 8070805048

D:V.Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 8070804351

D:D.Sýkorová a kol.: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 1996, 8070802472

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studijní opory -

Elektronické studijní opory - http://eso.vscht.cz/predmety/N101005/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Posluchači píší dva průběžné zápočtové testy a skládají písemnou a ústní závěrečnou zkoušku.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Sylabus -

1. Struktura atomu a jeho elektronového obalu (atomové č. nukleonové č., atomové orbitaly, ionizační energie, elektronové afinity, elektronegativita).

2. Periodicita prvků (periodická tabulka, výstavbový princip, podobnostní trendy).

3. Chemická vazba (iontová, kovalentní, kovová, vodíková, Van der Waalsovy interakce).

4. Lewisovy elektronové vzorce, tvary molekul, hybridizace at. orbitalů.

5. Kyseliny a zásady, hydrolýza solí (Arrhenius, Brönsted-Lowry, Lewis).

6. Kyslík, vodík.

7. Halogeny.

8. Halogeny.

9. Chalkogeny , síra (selen, tellur).

10. Dusík, fosfor (arsen, antimon).

11. Uhlík, křemík, bor.

12. Kovy, obecná charakteristika, rozdělení, výroba, kovy typu s.

13. Kovy typu p.

14. Přechodné kovy typu d a f .

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

středoškolská chemie, fyzika, matematika

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Složit písemnou i ústní část zkoušky.

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (17.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 7
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 111 / 112
 
VŠCHT Praha