PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy anorganické technologie - B105007
Anglický název: Fundamentals of Inorganic Technologies
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zlámal Martin doc. Ing. Ph.D.
Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Na vybraných anorganických technologiích jsou vysvětleny některé běžně používané technologické procesy. Vychází se z charakteristiky výrobku, vyráběných druhů včetně jejich použití, na to navazuje stechiometrie přípravy, technologicky využívané reakce, suroviny a jednotlivé technologické stupně včetně odůvodněných pracovních parametrů, kterými se přetváří na hotový výrobek. Každá výroba je analyzována i z ekologického hlediska.
Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat vybrané anorganické technologie výrob

Orientovat se v základech elektrochemie a s ní souvisejícími průmyslovými procesy

Analyzovat anorganické výroby i aplikace jejich produktů z ekologického hlediska

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Literatura -

Z:Büchner W. a kol: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha, ISBN 80-03-00638-4

Z:Vosolsobě J.: Průmyslová hnojiva, skripta VŠCHT Praha

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Jeden test

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Sylabus -

1. Průmyslová hnojiva a jejich vliv na životní prostředí

2. Dusíkatá průmyslová hnojiva vyráběná neutralizačními reakcemi

3. Výroba kyseliny trihydrogenfosforečné a fosforečných hnojiv

4. Kombinovaná průmyslová hnojiva

5. Technické soli

6. Technické plyny

7. Industrie dusíku

8. Industrie síry

9. Výroba pigmentu

10. Elektrolýza vody, vodíkové hospodářství

11. Výroba chlóru a hydroxidů alkalických kovů

12. Výroba chlorečnanu sodného a manganistanu draselného

13. Galvanotechnika, zpracování odpadních vod z povrchových úprav

14. Elektrochemické zdroje proudu, galvanické články, akumulátory, palivové články

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
 
VŠCHT Praha