PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Materiály a technologie v automobilovém průmyslu - B106007
Anglický název: Materials and technologies in automotive industry
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D.
Čadek Drahomír Ing. Ph.D.
Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N106030
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je poskytnout informace o materiálech a technologiích používaných v automobilovém průmyslu. Zmíněny jsou výroba a zpracování ocelí, litin, neželezných kovů, kaučuků, termoplastů, skel i keramických materiálů. Ve vztahu ke všem typům materiálů jsou diskutovány příslušné technologie zpracování včetně povrchových úprav.
Poslední úprava: Novák Pavel (09.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Volit materiály pro použití v automobilovém průmyslu.

Optimalizovat technologie zpracování materiálů pro automobilový průmysl.

Volit vhodné typy provozních náplní s ohledem na materiálové složení pohonné jednotky.

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Literatura -

Z: Vojtěch D.: Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006.

Z: Ducháček V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití (skriptum). VŠCHT, Praha, 2006.

D: McMahon C. J.: Structural Materials, Merion Books, Philadelphia, 2004.

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Studijní opory -

Je k dispozici e-learningový kurz (https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=240)

Poslední úprava: Novák Pavel (09.01.2018)
Sylabus -

1. Oceli, litiny

2. Slitiny hliníku

3. Slitiny ostatních neželezných kovů

4. Kaučuky

5. Ostatní polymerní materiály

6. Skla

7. Keramika

8. Kompozitní materiály

9. Organické látky (paliva, maziva, chladiva)

10. Zpracování kovových materiálů

11. Zpracování polymerních materiálů

12. Zpracování skla a keramiky

13. Spojování materiálů

14. Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu

Poslední úprava: Novák Pavel (05.03.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vykonání písemné zkoušky, odevzdání literární rešerše (projektu) na zadané téma.

Poslední úprava: Novák Pavel (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha