PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř chemie a technologie kovových materiálů - B106012
Anglický název: Laboratory of chemistry and technology of metallic materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (15.09.2023)
Předmět je určen pro studenty, kteří si vybrali předběžné téma bakalářské práce na Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství. Laboratorní cvičení zahrnuje přípravu, charakterizaci a testování důležitých vlastností kovových materiálů.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (12.01.2018)

Analyzovat a optimalizovat využití kovových materiálů v technické praxi.

Literatura
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (12.01.2018)

Z: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvičením z korozního inženýrtsví a chemické metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429

Z: Holeček S., Franěk A.: Návody k laboratorním cvičením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

D: Vojtěch D.: Kovové materiály,VŠCHT Praha 2006, 8070806001

Studijní opory
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (12.01.2018)

https://ukmki.vscht.cz/studium/navody

Sylabus
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (15.09.2023)

Předmět je určen pro studenty, kteří si vybrali předběžné téma bakalářské práce na Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství.

Laboratorní práce:

Aluminotermie

Elektrolytická rafinace Cu

Loužitelnost Zn-koncentrátů

Termogravimetrie

Metalografie

Metalografie vrstev

Mechanické zkoušení kovů

Termická analýza

Objemová metoda I

Korozní jevy

Inhibitory

Potenciodynamické křivky

Bodová koroze

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (12.01.2018)

Kovové materiály

Koroze materiálů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Student je povinnen úspěšně absovlovat všechny práce laboratorních cvičení. V žádné práci nesmí být v ani jedné části (vstupní ústní zkoušení, práce v laboratoři, protokol) hodnocen stupněm F.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha