PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy sklářských a keramických technologií - B107004
Anglický název: Fundamentals of Glass and Ceramic Technologies
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 32 / 32 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N107006, Z107006
Je záměnnost pro: AB107004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Náplní předmětu jsou technologické procesy výroby skel, keramiky a anorganických pojiv. Jsou diskutovány fyzikálně chemické základy těchto procesů a vztahy mezi strukturou a vlastnostmi uvedených materiálů. Obsah výuky prohlubuje teoretické a aplikační znalosti studentů získané v předmětech Úvod do studia materiálů a Anorganické nekovové materiály.
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Diskutovat vztahy mezi strukturou, vlastnostmi a aplikacemi anorganických nekovových materiálů.

Popsat technologické procesy výroby skel, keramiky a anorganických pojiv.

Vysvětlit fyzikálně chemické děje probíhající při výrobě těchto materiálů.

Aplikovat výsledky metod charakterizace anorganických nekovových materiálů ve vztahu k procesům jejich výroby a degradace.

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Literatura -

Z: Matoušek J.: Anorganické nekovové materiály, skripta VŠCHT Praha 1992. (ke ztažení na http://www.lam.vscht.cz)

Z: Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL, Praha 1988.

D: Housecroft C.E, Sharpe A.G.: Anorganická chemie, 4.vydání, VŠCHT Praha, 2014, ISBN: 978-80-7080-872-6.

D: Šatava V.: Úvod do fyzikální chemie silikátů, SNTL Praha 1965.

D: Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Silikátový svaz, Praha 2008,ISBN: 978-80-86821-48-1.

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály v elektronické podobě u vyučujícího

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Sylabus -

1. Základní látky a systémy

2. Charakteristika skelného a krystalického stavu

3. Hlavní typy průmyslových skel a jejich vlastnosti

4. Základy technologie anorganických skel - suroviny, tavení, tvarování, chlazení

5. Tavicí procesy

6. Sklokeramické materiály, princip výroby, typy a vlastnosti

7. Struktura, fázové složení a vlastnosti keramických materiálů

8. Hlavní typy keramických materiálů a jejich vlastnosti

9. Základy technologie keramických materiálů

10. Keramika na bázi oxidů, karbidů a nitridů, konstrukční keramika

11. Glazury a smalty

12. Žárovzdorné materiály - typy a vlastnosti

13. Hlavní typy anorganických pojiv a jejich vlastnosti

14. Základy technologie anorganických pojiv

Poslední úprava: Kloužek Jaroslav (05.03.2018)
Studijní prerekvizity -

Úvod do studia materiálů

Poslední úprava: Kloužek Jaroslav (16.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Úspěšné absolvování zápočtového testu a složení ústní zkoušky

Poslední úprava: Kloužek Jaroslav (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha