PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Historie chemie a materiálů - B107007
Anglický název: History of Chemistry and Materials
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min.
Záměnnost : N107033
Je záměnnost pro: N107033
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Předmět Historie chemie a materiálů je poměrně rozsáhlým úvodem do dějin chemie, chemické technologie a dějin technologie materiálů od prehistorie do 20. století. Cílem předmětu je, aby student získal ucelenou představu o vývoji dnešní chemie, která dnes obsahuje vedle klasických disciplín jako jsou anorganická, organická a fyzikální chemie i mnoho oblastí z tzv. materiálových věd a technologií a týká se jak organických tak anorganických materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Studenti budou umět:

Posoudit historický vývoj chemie jako celek očima chemika a aplikovat tyto znalosti k lepšímu a hlubšímu pochopení jednotlivých předmětů, se kterými se setká v dalším průběhu studia.

Používat znalosti získané v tomto předmětu jako základ pro získání univerzálnějšího vzdělání univerzitního typu a k rozšíření horizontu inženýrské výuky, které může v delším horizontu přispět k zvýšení celospolečenské prestiže chemického povolání obecně.

Absolvováním tohoto předmětu získá každý student rámcovou představu o vývoji chemie a nejdůležitějších materiálových technologií od prehistorie až do 20. století. Měl by být schopen časově zařadit nejvýznamnější objevy a vynálezy a chápat v hrubých rysech celkový historický vývoj oboru, který studuje. Nejnadanější studenti budou po absolvování předmětu navíc schopni do jisté míry posoudit oprávněnost Kuhnovy teze o struktuře vědeckých revolucí v chemii.

Literatura -
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (19.10.2022)

Z - Hudson J.: The History of Chemistry. Macmillan, London 1992 (ISBN 0-333-53551-0).

Z - Partington J. R.: A Short History of Chemistry. Dover, New York 1989. (ISBN 978-0-486-65977-0).

D - Engels S., Nowak A.: Chemické prvky - historie a současnost. SNTL, Praha 1977 (str.7-312, 344-355). (nemá ISBN)

D - Zyka J., Karpenko V.: Prvky očima minulosti. Práce, Praha 1984 (str.17-237). (nemá ISBN).

D - Kratochvíl M.: Cesty chemie - od atomu v molekule k nanotechnologiím. VUT Brno, Brno 2009 (ISBN 978-80-214-3630-5).

D - Strathern P.: Mendělejevův sen - putování po stopách prvků. Nakladatelství BB / art, Praha 2005 (ISBN 80-7341-543-7).

D - Kuhn T. S.: Struktura vědeckých revolucí. Oikoymenh, Praha 1997. (ISBN 80-86005-54-2)

D - Kužvart M.: Kámen ve službách civilizace. Academia, Praha 1990. (str. 11-22, 93-125, 131-153, 167-190.)

D - Chládek J., Nová I.: Porcelán kolem nás. SNTL, Praha 1991. (str. 9-35.)

D - Pleiner R., Kořan J., Kučera M., Vozár J.: Dějiny hutnictví železa v Československu - 1 Od nejstarších dob do průmylsové revoluce. Academia, Praha 1984. (str. 13-33.)

D - Drahotová O. (ed.): Historie sklářské výroby v českých zemích - I. díl (Od počátků do konce 19. století). Academia, Praha 2003. (str. 21-26.)

Studijní opory -
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (21.02.2018)

https://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/hist/

https://www.slideshare.net/kchtul/historie-chemie

Sylabus -
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (19.10.2022)

1. Prehistorie a starověk I: materiály a technologie (kámen, keramika, kovy, sklo)

2. Prehistorie a starověk II: materiály a technologie (sůl, pigmenty, organické látky)

3. Starověká přírodní filozofie a literatura týkající se chemie a materiálové technologie

4. Alchymie a přírodní filozofie raného středověku (helénistická a arabská fáze)

5. Alchymie a přírodní filozofie vrcholného středověku (latinská fáze)

6. Iatrochemie a poslední vrchol alchymie v 17. století

7. Renesanční literatura týkající se materiálů a chemické technologie

8. Flogistonová teorie a pneumatická chemie; vývoj technické chemie a materiálové technologie (kovy, sklo, keramika) od středověku do 18. století

9. Lavoisierova revoluce v chemii a Kuhnova teze o struktuře vědeckých revolucí; vývoj mineralogie a krystalografie

10. Základní koncepty moderní chemie; vývoj chemické terminologie a symboliky

11. Objev chemických prvků po Lavoisierovi (až k transuranům)

12. Termodynamika, statistická fyzika a fyzikální chemie v 19. století

13. Organické látky od starověku po novověk, organická chemie

14. Milníky chemie a materiálové vědy 20. století, Nobelovy ceny

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (15.02.2018)

Podmínkou zakončení předmětu je účast minimálně na dvou ze tří písemných zkouškových testů („písemek “), ve kterých bude vždy zkoušena pouze látka nových přednášek, které testu předcházejí. Neúčast na více než jedné z těchto písemek je automaticky hodnocena známkou „F“ (neprospěl/-a), tzn. v tomto případě nemůže student přijít na ústní zkoušku a nemůže tento předmět v daném školním roce zakončit. Průměr ze dvou nejlepších známek písemných zkouškových testů tvoří 50 % konečné známky. Ústní zkouška, na které bude zkoušena látka celého semestru, představuje dalších 50 % známky. Avšak v případě dvou písemek lepších než C si může student nechat průměr dvou nejlepších písemných zkouškových testů (v případě neceločíselných hodnot tu horší) uznat přímo jako konečný výsledek zkoušky a povinnost ústní zkoušky tím pro něj odpadá.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha