PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fyziologie - B111009
Anglický název: Physiology
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Nedbalová Martina RNDr. Ph.D.
Popková Michaela MVDr. Ph.D.
Záměnnost : N111041
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Studenti získají základní znalosti o obecné fyziologii a fyziologii člověka � poznají a pochopí funkce a stavbu soustavy opěrné, svalové, oběhové, dýchací, trávicí, kožní, vylučovací, pohlavní, nervové, smyslové a endokrinní.
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • popsat funkci buňky, tkání, orgánů a orgánových systémů lidského těla
  • porozumět základním funkčním celkům a jejich vzájemné provázanosti
  • navrhnout metody měření vybraných fyziologickch funkcí

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Literatura -

Z: Trojan a kolektiv: Lékařská fyziologie, ISBN 8024705125

D: Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos: Atlas fyziologie člověka, ISBN 80-247-0630-X

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Studijní opory -

http://tresen.vscht.cz/kot/blog/studium/bakalarske/fyziologie

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

zkouškový test - multiple choice test

  • 24 otázek se 4 odpověďmi (a, b, c, d)
  • celkem možno získat 96 bodů
  • kritérium pro udělení zápočtu: 48 bodů a více
  • kritéria pro navržení celkové známky:

A: 88-96

B: 79-87

C: 69-78

D: 59-68

E: 48-58 bodů

V případě neúspěchu, absence či nespokojenosti s navrženou známkou možnost ústního přezkoušení ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK, Albertov 5, 1280 00 Praha 2, 2. patro č. dveří 86/87 v termínech, které budou vypsány.

Ústní zkouška se skládá ze 3 otázek z náhodně vybraných 3 témat, které byly probrány na přednáškách.

Témata:

Fyziologie buňky

Krev

Fyziologie svalstva

Fyziologie krevního oběhu a srdce

Dýchací systém

Trávicí systém

Vylučovací systém

Žlázy s vnitřní sekrecí

Reprodukční systém

Neurofyziologie I

Neurofyziologie II

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Sylabus -

1. Obecná fyziologie, receptorové struktury.

2. Fyziologie krve.

3. Fyziologie srdce.

4. Fyziologie krevního oběhu

5. Fyziologie dýchání

6. Fyziologie vylučování.

7. Udržování acidobazické rovnováhy.

8. Výživa a trávení.

9. Hormonální řízení

10. Nerv a sval.

11. Fyziologie smyslů.

12. Fyziologie hybnosti.

13. Autonomní nervový systém.

14. Vyšší nervové funkce.

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti musí uspět ze zkouškového testu a uspět u ústní zkoušky.

Poslední úprava: Patera Jan (21.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 50
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha